2020-05-20

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2020.

 

Wojewoda Lubelski, działając na podstawie art. 22 pkt 14 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, ze zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w sferach określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 i/lub 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rodzaj zadania:
„Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” - Edycja 2020.


W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie działań, obejmujących w szczególności:

  • działania prewencyjne i osłonowe na rzecz osób bezdomnych, realizowane m.in. poprzez zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków czystości, higieny osobistej, odzieży oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
  • poprawę warunków socjalnych w placówkach noclegowych poprzez organizowanie prac adaptacyjnych i remontowych istniejącej bazy noclegowej, przy aktywnym udziale osób bezdomnych, w formule „pomoc dla samopomocy”,
  • integrację i aktywizację osób bezdomnych, poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego i socjalnego oraz umożliwienie osobom bezdomnym udziału w imprezach o charakterze kulturalnym i promującym trzeźwy styl życia,
  • wyprowadzanie z bezdomności poprzez realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz udzielanie poradnictwa zawodowego ułatwiającego wejście lub powrót osób bezdomnych na rynek pracy,
  • zapewnienie wyodrębnionych miejsc izolacji dla osób bezdomnych przyjmowanych z przestrzeni publicznej oraz zabezpieczenie potrzeb tych osób z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców przed zakażeniem SARS Covid-19.

 


Wysokość środków na realizację zadań w 2020 r. – 100.000,00 zł.

 

Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę konkursową na realizację zadań wymienionych w ogłoszeniu należy przesłać listem poleconym na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Polityki Społecznej, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem pełnej nazwy podmiotu oraz dopiskiem „KONKURS - Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

 

 

Informacje o zasadach skladania ofert oraz przyznawania dotacji w ogłoszeniu.

Załączniki

  Ogłoszenie o konku...t_2020 r..pdf 242,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oferty .doc 169,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu_zap...ezdomnych.pdf 61,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się