Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
prowadzącego życie rodzinne z obywatelem polskim lub obywatelem
UE
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego małżonkiem obywatela polskiego
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla urodzonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małoletniego dziecka
cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt
czasowy
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla małoletniego dziecka
urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pozostającego na tym terytorium bez opieki
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
przybywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
połączenia się z członkiem rodziny przebywającym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego innym członkiem rodziny obywatela polskiego lub
obywatela UE
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy
dla dziecka małżonka obywatela polskiego
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego członkiem rodziny przebywającego w Polsce rezydenta
długoterminowego UE
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego członkiem rodziny pracownika migrującego
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
przebywającego w Polsce co najmniej 5 lat na podstawie zezwoleń
na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną
15.02.2016 więcej