2016-02-05

Majątek Urzędu

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (LUW, Delegatury LUW, ZK) posiada majątek

o łącznej wartości – 75 031 104,62 PLN

STAN NA DZIEŃ 30.05.2018 r.


W skład jego wchodzą:


Środki trwałe – wartość 54 472 935,85 PLN


Pozostałe środki trwałe w używaniu – wartość 17 339 167,84 PLN


Wartości niematerialne i prawne - wartość 3 219 000,93 PLN


Grupa 0 - grunty – wartość 11 631 146,88 PLN


Grupa I – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – wartość 23 957 931,82 PLN


1. Budynek biurowy w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.
2. Budynek biurowy w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3.
3. Budynek biurowy w Chełmie+garaże przy Pl. Niepodległości 1.
4. Budynek biurowy w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.
5. Stacja obsługi samochodów, zespoły garażowe w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1.
6. Budynek garażowy w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1.
7. Budynki garażowe w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.
8. Ośrodek wczasowy „Słowianka” w Darłówku.
9. Budynek biurowy w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15.
10. Budynek biurowy w Lublinie przy ul. Kraśnickiej 118.


Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość 3 981 072,20 PLN


1. Sieć ciepłownicza do budynku administracyjnego przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie.
2. Rurociąg ppoż. pomiędzy ulicami Wieniawską a Lubomelską w Lublinie.
3. Parkingi (dziedzińce) przy ul. Spokojnej 4 i Lubomelskiej 1-3 w Lublinie.
4. Drogi i mury oporowe przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.
5. Linia energetyczna przy ul. Czechowskiej 1 w Lublinie.
6. Sieci informatyczne.


Grupa III – kotły i maszyny energetyczne - wartość 150 687,15 PLN


1. Silniki do łodzi.
2. Agregaty prądotwórcze.


Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość 6 796 198,57 PLN


1. Pompy.
2. Węzeł cieplny z aparaturą kontrolną.
3. Sprzęt komputerowy.
4. Drukarki.


Grupa V – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – wartość 52 160,36 PLN


1. Aparaty i urządzenia do pomiarów.
2. Urządzenia gastronomiczne.
3. Urządzenia mechaniczne.


Grupa VI – urządzenia techniczne – wartość 2 456 420,74 PLN


1. Nagłośnienie sal konferencyjnych.
2. Stacja transformatorowa.
3. Instalacje przeciwwłamaniowe.
4. Centrale telefoniczne.
5. Dźwigi osobowe.
6. Wentylatorownia w budynku biurowym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie.
7. Klimatyzatory.
8. Urządzenia projekcyjne.


Grupa VII – środki transportu - wartość 3 594 688,66 PLN


1. Samochody osobowe.
2. Samochody terenowe.
3. Samochody specjalne.
4. Ciągniki i mikrociągniki.
5. Przyczepy.
6. Pontony i łodzie.


Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane – wartość 1852 629,47 PLN


1. Sprzęt medyczny.
2. Kserokopiarki.
3. Niszczarki.
4. Stanowiska dyspozytorskie.
5. Klasery rotacyjne.
6. Telewizory.


II. Pozostałe środki trwałe w używaniu – wartość 17 339 167,84 PLN


1. Biurka.
2. Szafy.
3. Regały.
4. Stoły.
5. Krzesła.
6. Fotele.
7. Aparaty telefoniczne.
8. Kuchnie.
9. Odkurzacze.

Załączniki

  Majątek LUW w Lublinie.pdf 101,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się