2017-10-27

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus" - edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 26 października 2017 r. ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w  wieku  do  lat  3 „MALUCH +” 2018 otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018.

 

Celem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

           

W 2018 r. Resortowy program „MALUCH +” realizowany będzie w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 

Moduł 1 (dla jst)- utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

 

- moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

 

- moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

 

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub,

 

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

 

Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

 

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;

 

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Program finansowany jest z dwóch źródeł: ze środków budżetu państwa ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2018 w rezerwie celowej część 83, poz. 58 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ze środków Funduszu Pracy. W projekcie ustawy budżetowej w rezerwie celowej ujętych jest 250 mln zł przeznaczonych na Program, a w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł przeznaczonych na Program w skali kraju.

 

Na realizację zadań w ramach modułu 1a przeznaczono kwotę 200 mln zł, z możliwością jej podwyższenia w sytuacji zgłoszenia przez jst większego zapotrzebowania lub w razie zgłoszenia mniejszego zapotrzebowania - przesunięcia kwoty na inne moduły.

 

Dofinansowanie  dotyczy  zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Zakończenie zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki w ramach modułu 1 i 3 należy rozumieć jako dzień dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia 2019 r., przy czym wykorzystanie środków z dotacji/Funduszu Pracy oraz środków własnych na to zadanie musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Maksymalna kwota dofinansowania (dotacji/środków Funduszu Pracy) uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z wyłączeniem modułu 1a.

Udział środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki i nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki. W przypadku funkcjonowania miejsc opieki kwota dofinansowania będzie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym przy określaniu kwoty zostanie wzięta pod uwagę liczba złożonych ofert, liczba zgłoszonych do dofinansowania dzieci/miejsc, wskazanych w ofercie kosztów funkcjonowania miejsc w poszczególnych podmiotach oraz wysokość środków na Program. W przypadku pozyskania przez beneficjenta środków finansowych innych niż środki własne i wnioskowane/przyznane dofinansowanie, dla potrzeb określenia udziału dofinansowania w kosztach realizacji zadania, środki z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi beneficjenta.

 

Dofinansowanie zadań w ramach  Resortowego  programu  rozwoju  instytucji  opieki  nad  dziećmi w  wieku  do  lat  3 „MALUCH+” 2018 obejmuje:

 

1. Moduł 1 (dla jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, na dzień składania oferty miejsca te muszą być zadeklarowane do utworzenia w 2018 r. ).


– w przypadku wydatków na tworzenie miejsc:

- nie więcej niż 20 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,

                - nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;

 

– w przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

 

2. Moduł 2 (dla gminy): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji), w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, na dzień składania oferty miejsca te muszą być wykorzystane („obsadzone”) przez dzieci z ww. grupy lub zadeklarowane do utworzenia do końca 2017 r. ).

 

Dofinansowanie w ramach modułu nie dotyczy miejsc dotowanych przez gminy w podmiotach niepublicznych lub prowadzonych przez podmioty inne niż jst.

 

Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

 

3. Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc.

 

– w przypadku tworzenia nowych miejsc opieki:

- nie więcej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,

                - nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;

 

– w przypadku zapewnienia funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki – kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

 

4. Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, na dzień składania oferty miejsca te muszą być wykorzystane („obsadzone”) przez dzieci z ww. grupy lub zadeklarowane do utworzenia do końca 2017 r.

 

Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki na utrzymanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzory stanowią załączniki do Programu, tj. nr 1a (dla modułu 1a – dla jst), nr 1b (dla modułu 1b – dla jst), nr 2 (dla modułu 2 – dla gmin), nr 3 (dla modułu 3 – dla podmiotów innych niż jst), nr 4 (dla modułu 4 – dla podmiotów innych niż jst) w formie papierowej do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w terminach:

 

Dla modułu 1 –  do dnia 24 listopada 2017 r.

Dla modułu 2, 3, 4 –  do dnia 17 listopada 2017 r.

 

W przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

 

Do formularza oferty należy dołączyć obowiązkowo, w zależności od modułu:

 

Moduł 1a i 1b:

- w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej - program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579), wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

 

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu),

 

- kalkulacja kosztów wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

 

- oświadczenie dot. podatku VAT, wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

 

- w przypadku modułu 1a: oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej, wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

 

- w przypadku modułu 1b: dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2018 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:

•  prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub,

•  dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki);

 

Moduł 2:

- kalkulacja kosztów wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

 

- oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 r., wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

 

- oświadczenie dot. podatku VAT, wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

 

- wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty);

 

Moduł 3:

- w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji w zakresie określonym w §6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz.1579), wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

 

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu),

 

- w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią,

 

- kalkulację kosztów wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

 

- oświadczenie dot. podatku VAT, wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie;

 

Moduł 4:

- kalkulację kosztów wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

 

- w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią,

 

- oświadczenie dot. podatku VAT, wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach Resortowego  programu  rozwoju  instytucji  opieki  nad dziećmi w  wieku  do  lat  3 „MALUCH+” 2018 wraz z Programem i załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku  do lat 3 www.mpips.gov.pl

 

Wyniki konkursuz podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.plw terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.

 

Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dofinansowaniu do tworzenia miejsc - 5 lat.

Załączniki

  Program Maluch+_edycja 2018.pdf 392,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...żłobek).xls 34,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...żłobek).xls 35 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów... 4 klub).xls 35 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów... opiekun).xls 34,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_przyj...e dotacji.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_liczba dzieci.doc 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_brak ...ji opieki.doc 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_VAT(m... 2, 3, 4).doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program inwestycji ...a, 1b, 3).doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kalkulacja (Moduł ...żłobek).xls 46 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja (Moduł ... 1b klub).xls 46 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja (Moduł ... opiekun).xls 45,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja (Moduł ...żłobek).xls 42,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja (Moduł 3 klub).xls 42,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja (Moduł 3 opiekun).xls 42 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącz. 1 do ZARZ...ZENIA 286.pdf 144,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formy zabezpieczeń umowy.pdf 58,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks do programu inwestycji.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy_1a_gminy.pdf 124,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 (1a).pdf 49,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3 (1a).pdf 95,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 4 (1a).pdf 91,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 5 (1a).pdf 43,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy_1b_dla jst.pdf 127,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 (1b).pdf 49,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3 (1b).pdf 129,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 4 (1b).pdf 93,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 5 (1b).pdf 43,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy_2_gmina.pdf 107,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 (2).pdf 41,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3 (2) płace.xls 90,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 4 (2) zest_faktur.xls 16 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 5 (2).pdf 43,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy_3_dla i... niż jst.pdf 146,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 (3).pdf 47,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3 (3).pdf 97,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 4 (3).pdf 92,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 5 (3).pdf 43,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 6 (3).pdf 68,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy_4_dla i... niż jst.pdf 134,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 (4).pdf 39,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3 (4).pdf 100,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 4 (4).pdf 44,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 5 (4).pdf 68,26 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się