2018-11-30

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus" 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2019. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

 

1. Na Program w 2019 r. przeznaczono 450 mln zł.

2. O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.).

3. Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

 

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

 

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

 

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

 

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

 

 

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może również ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

 

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji),

– Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc.

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki.

 

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

 

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.

5. Termin składania ofert:

– dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r.

 

6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r.

 

9. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2024 r.

 

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

 

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce MALUCH+ oraz na stronie

https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019.

Załączniki

  Kalkulacja kosztów... opiekun).xls 28,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...iecięcy).xls 29,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...żłobek).xls 29 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...iecięcy).xls 16,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...żłobek).xls 16,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów... opiekun).xls 28 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...iecięcy).xls 28 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...żłobek).xls 28,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów... opiekun).xls 17 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...iecięcy).xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...żłobek).xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj...RODO 2019.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zgoda na przetwarza...luch 2019.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik_opis re...ł 1 i 3).doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Komunikat ws. form ...zpieczeń.pdf 58,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wymaga...cznikach.pdf 112,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MALUCH+ 2019 - kore...do oferty.pdf 161,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o oferta...UCH+ 2019.pdf 194,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy Maluch+...moduł 1a.doc 89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy Maluch+...moduł 1b.doc 82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kosztorys kosztów ...dzieciecy.xls 31 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 moduł 1a i 1b.xls 44 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 moduł 1a i 1b.xls 28,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 4 moduł 1a i 1b.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 5 moduł 1a i 1b.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  kalkulacja kosztów...ł 2 klub.xls 22 KB (xls) szczegóły pobierz
  kalkulacja kosztów... żłobek.xls 22 KB (xls) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...uł 2 jst.doc 63 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 2 (m 2).xls 11 KB (xls) szczegóły pobierz
  załącznik 3 (m 2).xls 76 KB (xls) szczegóły pobierz
  zalacznik 4 (m 2) z...aktur (1).xls 42 KB (xls) szczegóły pobierz
  zalacznik 5 (2).doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów... żłobek.xls 33,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów... żłobek.xls 32 KB (xls) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...h niz jst.doc 110 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do umowy...ność RC.xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do umowy...ność FP.xls 25,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 do umowy...i RC i FP.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 do umowy...3 - zwrot.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 do umowy... wekslowa.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  kalkulacja kosztów...ł 4 klub.xls 22,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  kalkulacja kosztów... żłobek.xls 22,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...uł 4 (1).doc 76,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 2 (m 4).xls 11 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 do umowy...opłatami.xls 46,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zalacznik 4 (m 4).doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 5 (4).doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aneks do programu i...UCH+ 2019.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do umowy...opłatami.xls 34,5 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się