2019-12-10

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020 - moduł 4

W dniu 6 grudnia 2019 r. ogłoszony został Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 - moduł 4, który wraz załącznikami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2020 – moduł 4. Dofinansowanie będzie przeznaczane na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

 

  • O dofinansowywanie w ramach modułu 4, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nim podmioty).
  • Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.; kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania będzie pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki ww. kwota zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki na utrzymanie miejsc dla tej grupy dzieci.
  • Termin składania ofert dla modułu 4 wynosi 5 tygodni od dnia ogłoszenia Programu, tj. do dnia 10 stycznia 2020 r.
  • Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie w 2020 r. instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  • Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 14 lutego 2020 r.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania na realizację zadań określone zostały w Resortowym program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4, który stanowi uzupełnienie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

Załączniki

  Resortowy program ... moduł 4.pdf 253,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oferta konkursowa M... moduł 4.xls 37 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja o wymaga...do oferty.pdf 137,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 1_zgoda na pr...osobowych.pdf 122,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 2_klauzula in...RODO 2019.pdf 111,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 10_oświadcze...rmacyjną.pdf 106,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat ws. form ...zpieczeń.pdf 90,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów_żłobek.xls 28 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...ziecięcy.xls 28 KB (xls) szczegóły pobierz
  kalkulacja kosztów...y opiekun.xls 28 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wzór umowy Maluch ...C i WPNiK.doc 73,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy Maluch ...C i WPNiK.doc 71,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...C i WPNiK.doc 74,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór oświadczenie... moduł 4.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 1 do umowy... kosztów.xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 do umowy... RC i FP.xls 12,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 do umowy...i od WFiC.xls 68,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 4 do umowy... zwrot FP.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 4 do umowy... zwrot RC.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 do umowy...kslowa FP.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 do umowy...kslowa RC.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się