2019-10-04

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH " 2020

W dniu 2 października 2019 r. ogłoszony został Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, który wraz załącznikami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2020. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

 

1. Na Program w 2020 r. przeznaczono 400 mln zł (w tym 250 mln zł środków budżetu państwa i 150 mln zł środków Funduszu Pracy).

2. O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

3. Program „MALUCH+” 2020 składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy tworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji Programu;

– Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane tworzenia nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna.

W module tym wyłączono możliwość dofinansowania do funkcjonowania tych miejsc (co było możliwe w poprzednich edycjach Programu).

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.  Kwoty dofinansowania do funkcjonowania miejsc w module 1a, 1b i 2 będą określone na etapie ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.

          

           Wysokość dofinansowania wynosi:

           - dla modułu 1a,

           w przypadku wydatków na tworzenie miejsc: nie więcej niż 33 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowe   tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

           W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc, kwota dofinansowania zostanie      określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla   dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, kwota ta zostanie    odpowiednio zwiększona,

           - dla modułu 1b,

           w przypadku wydatków na tworzenie miejsc: nie więcej niż 25 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowe   tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

           W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc, kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla   dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, kwota ta zostanie odpowiednio zwiększona,

           - dla modułu 2,

           kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających    szczególnej opieki, kwota ta zostanie odpowiednio zwiększona,

           - dla modułu 3,

      kwota dofinansowania na tworzenie nowych miejsc wynosi: nie więcej niż 10 000 zł   na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

 

5. Termin składania ofert dla modułu 1, 2 i 3 wynosi 6 tygodni od dnia ogłoszenia Programu, tj. do dnia 13 listopada 2019 r.

 

6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

 

8. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/rodzina w terminie do 29 stycznia 2020 r.

 

9. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r. W ramach modułu 2 nie przewiduje się minimalnego okresu funkcjonowania dofinansowanych instytucji lub miejsc.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania na realizację zadań określone zostały w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022

Załączniki

  Program Maluch+ 2020.pdf 966,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat ws. form ...UCH+ 2020.pdf 132,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. 1a oferta mod...UCH+ 2020.xls 46 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. 1b oferta mod...UCH+ 2020.xls 48 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. 2 oferta modu...UCH+ 2020.xls 37,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. 3 oferta modu...UCH+ 2020.xls 36,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 8 program inw...CH+ 2020.docx 22,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. do oferty kla...RODO 2019.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. do oferty MAL...ł 1 i 3).doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. do oferty zgo...luch 2020.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...żłobek).xls 28 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...iecięcy).xls 41 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów... opiekun).xls 27 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...żłobek).xls 17 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...iecięcy).xls 30 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...żłobek).xls 21 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...iecięcy).xls 34 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów... opiekun).xls 21 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja o wymaga...uch+ 2020.pdf 242,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - udo...rmacyjną.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o oferta...UCH+ 2020.pdf 86,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 1 do umowy... moduł 3.xls 37 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 do umowy... moduł 3.xls 30,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do umowy..._moduł 3.xls 46,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ... moduł 3.doc 84,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 4 do umowy... moduł 3.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 do umowy... moduł 3.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 6 do umowy... fizyczne.doc 59 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 6 do umowy...by prawne.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 7 do umowy... moduł 3.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór oświadczenie...1a, 1b, 2.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ... 1b - RC.doc 84,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...i 1b - FP.doc 86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do umowy... 1a i 1b.xls 29,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do umowy...a i 1b RC.xls 58 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do umowy...a i 1b FP.xls 55 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 4 do umowy... 1a i 1b.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 5 do umowy... 1a i 1b.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...C i WPNiK.doc 64,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 1 do umowy...alkulacja.xls 24 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 do umowy...atność.xls 19 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 do umowy...awozdanie.xls 78 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 4 do umowy...stawienia.xls 32 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 do umowy...2 - zwrot.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aneks do programu i...UCH+ 2020.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o zmianę t... 1a,1b, 3.doc 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się