2020-08-04

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2021

W dniu 29 lipca 2020 r. ogłoszony został Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, który wraz załącznikami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2021. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

 

1.            Na Program w 2021 r. przeznaczono 450 mln zł.

2.            O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie
i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

3.            Program „MALUCH+” 2021 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia nowych miejsc opieki
i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia nowych miejsc opieki
i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce
i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie;

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);

– Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane tworzenia nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

– Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.  Kwoty dofinansowania do funkcjonowania miejsc w module 1a, 1b, 2, 3 i 4 będą określone na etapie ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

4.      Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

 

5.      Harmonogram składania ofert:

 

moduł 1 od 7 września do 16 października 2020 r.

 

moduły 2-4  od 7 września do 6 listopada 2020 r.

 

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6.   Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Liczy się data wpływu do urzędu.

 

7.   Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

 

8.   Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

 

moduł 1 do 27 listopada 2020 r.,

 

moduły 2-4  do 15 stycznia 2021 r.

 

9.   Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.

 

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021”.

 

Dofinansowanie zostanie przekazane beneficjentom, jeśli ustawa budżetowa na 2021 r. będzie przewidywała środki na realizację Programu.

 

Załączniki

  Program Maluch+ 2021.pdf 539,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...uch+ 2021.pdf 291,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. do oferty MAL...ł 1 i 3).doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. do oferty zgo...luch 2021.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. do oferty kla...RODO 2020.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Komunikat ws. form ...UCH+ 2021.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów... 1a i 1b).xls 43,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...Moduł 2).xls 36 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...Moduł 3).xls 41,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 10 moduł 1 i...cji_2021.docx 24,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 11 moduł 1a ...miny_2021.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 12 moduł 2 g...bach_2021.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 28 moduł 3 ...RODO_2021.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wymaga...uch+ 2021.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do zarz...UCH+ 2021.pdf 103,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór moduł 1a, 1b...UCH+ 2021.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór moduł 3 info...UCH+ 2021.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór moduł 4 info...UCH+ 2021.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...jny WPNiK.doc 90,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do umowy... 1a i 1b.xls 12,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do umowy... 1a i 1b.xls 29 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 4 do umowy... 1a i 1b.pdf 119,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 5 do umowy... 1a i 1b.pdf 74,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oświadczenie...1a, 1b, 2.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór oświadczenie... moduł 3.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór oświadczenie... moduł 4.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Komunikat w sprawie...UCH+ 2021.pdf 89,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do umowy... 1a i 1b.xls 32,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...jny WPNiK.doc 80,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 1 do umowy...alkulacja.xls 24,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 do umowy...atność.xls 19 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 do umowy...awozdanie.xls 62,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 4 do umowy...stawienia.xls 33 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 do umowy...2 - zwrot.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...jny WPNiK.doc 109,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 1 do umowy... moduł 3.xls 24,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 do umowy... moduł 3.xls 13,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 3a do umow...tworzenie.xls 37,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 3b do umow...anie WFiC.xls 46 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 4 do umowy... moduł 3.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 do umowy... moduł 3.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 6 do umowy... fizyczne.doc 71 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 6 do umowy...by prawne.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 7 do umowy... moduł 3.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy Maluch ...jny WPNiK.doc 79 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 do umowy...ność RC.xls 11 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 do umowy...enie WFiC.xls 34 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 4 do umowy... zwrot RC.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 do umowy...kslowa RC.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aneks do programu i...UCH+ 2021.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 6 do umowy... 1 WPNiK.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 6 do umowy... 2 WPNiK.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 8 do umowy... 3 WPNiK.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 6 do umowy... 4 WPNiK.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 7 do umowy... moduł 1.xls 41 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 9 do umowy... moduł 3.xls 41 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się