2016-03-18

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

"Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, to program realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z wojewodą, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575). Stosownie do cyt. wyżej przepisu, minister właściwy do spraw rodziny wprowadza program na dofinansowanie, w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w szczególności na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń, dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

W jego ramach jednostki samorządu terytorialnego odpowiednich szczebli otrzymują dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodziny (gmina) i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (powiat).

Jednym z zadań gminy jest praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizowana przez asystenta rodziny. Natomiast jednym z zadań powiatu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia środowiskom rodzinnych form pieczy zastępczej przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

O przyznaniu i podziale środków decyduje minister właściwy ds. rodziny. Z gminami  i powiatami z terenu województwa lubelskiego, których oferty otrzymują dotację, umowę na mocy której przekazane zostaną środki na realizację zadania podpisuje wojewoda.

Do zadań asystenta rodzinynależy m.in.:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

 

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy m.in.:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Załączniki

  Program asystent ro... rok 2016.pdf 450,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o Programie.pdf 253,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabelka 2016 r. Gminy.xls 41 KB (xls) szczegóły pobierz
  Tabelka 2016 r. Powiaty.xls 38,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Przyznane środki 1...stent rodziny 139,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przyznane środki 1...y zastępczej 124,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie II EDYC... ROK 2016.pdf 11,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program II EDYCJA P... ROK 2016.pdf 942,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pierwsze zapotrzebo...y dotacji.xls 41 KB (xls) szczegóły pobierz
  Drugie zapotrzebowa...asystenta.xls 41 KB (xls) szczegóły pobierz