2017-04-20

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i  powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu.

 

Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

 

Oferty należy składać w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia Programu tj. do dnia 4 maja 2017 r. do właściwych terytorialnie wojewodów.

 

Zapotrzebowania w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: rodzina@lublin.uw.gov.pl

 

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

 

Powołanie asystentów rodziny jest zadaniem własnym gminy. W latach 2012-2014 było zadaniem fakultatywnym, a od 2015 roku stało się zadaniem obligatoryjnym.

 

Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami. Liczba rodzin będąca pod opieką asystenta rodziny winna być uzależniona od problemów w rodzinach oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego asystenta rodziny. Jak wynika z danych, przeciętnie na jednego asystenta rodziny w 2016 r. przypadało 9 rodzin.

 

Asystentowi rodziny, zgodnie z ustawą „Za życiem”, przypisana została funkcja koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia kobiety w ciąży oraz jej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiety w ciąży powikłanej lub kobiety rodzącej dziecko, u którego zdiagnozowano w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. To ważne z punktu widzenia profilaktyki społecznej i pomocy rodzinie nowe zadanie czyni z asystenta rodziny ważne ogniwo w systemie powszechnego wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci.

 

Podobną do asystenta rodziny rolę w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej pełni  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Obejmuje on – na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą - rodziny fachowym wsparciem. To właśnie koordynator pomaga osobom sprawującym  pieczę zastępczą w wypełnianiu ich codziennej niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

Załączniki

  Informacja o Progra... rok 2017.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o Programie.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program asystent i ...a 2017r..docx 181,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  Progrm asystent rod... rok 2017.PDF 693,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 wytyczne.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 Sp...ewódzkie.xls 37,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 wniosek.docx 14,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 gminy.xls 35,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 powiaty.xls 36 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 zb...rzebowań.xls 38 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 Sp... dla gmin.xls 38,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 sp...powiatów.xls 37 KB (xls) szczegóły pobierz
  Rozstrzygnięcie Pr...mu 2017_1.pdf 130,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Koordynator pieczy_... Programu.pdf 363,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Asystent rodziny_ro... Programu.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się