Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
08.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 12/18 z dnia 30 lipca 2018 r. znak:
IF-I.7820.28.2017.DS
06.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o zamiarze potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej
nabycia przez SP prawa własności gruntu, a przez PKP SA nabycia
prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz prawa
własności znajdujących się na nim budowli i urządzeń,
położonego w Lublinie
20.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej Poniatowa – Kraczewice od km 0
000 do km 2 280,18”
04.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
03.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o zamiarze potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej
nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, a przez
PKP SA nabycia prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz
prawa własności znajdujących się na nim budowli i urządzeń
02.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej
dla spółek wodnych oraz związków spółek
wodnych województwa lubelskiego w 2018 roku
14.06.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zamiarze potwierdzenia w drodze
decyzji administracyjnej nabycia przez Skarb Państwa prawa
własności gruntu, a przez PKP SA nabycia prawa
użytkowania wieczystego tego gruntu oraz prawa własności
znajdujących się na nim budowli i urządzeń
02.05.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników
przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych w województwie lubelskim
23.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe
Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi
granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie województwa
lubelskiego
08.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się