2018-12-11

Program ,,Od zależności ku samodzielności” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej” ogłasza konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu ,,Od  zależności  ku  samodzielności". 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) dalej zwanej "ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu ,,Od  zależności  ku  samodzielności".

 

Celem  głównym   Programu  jest  umożliwienie  osobom  z  zaburzeniami   psychicznymi przezwyciężenie  trudnej  sytuacji  życiowej  w  jakiej  się  znalazły,  której  własnym  staraniem, wykorzystując   własne   uprawnienia,   zasoby   i   możliwości   nie   są  w   stanie   samodzielnie pokonać.  Ważne  jest,  aby  osoba  z  zaburzeniami  psychicznymi  była  partnerem  instytucji i organizacji,  które  działają  na  rzecz  osób  wymagających  wsparcia.  W   związku  z  tym  istotne jest  wzmocnienie  i  poszerzenie  ofert  sieci  oparcia  społecznego  w  zakresie  poprawy  sytuacji życiowej  i  społecznej  osób  z zaburzeniami psychicznymi oraz ich  rodzin i opiekunów poprzez wsparcie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których  mowa w art.  25 ust.  1  ustawy o pomocy społecznej. Model    Programu    jest    nastawiony    na    podniesienie    poziomu    świadomości    osób z zaburzeniami  psychicznymi  o  tkwiących  w  nich  możliwościach  oraz  przysługujących  im prawach  co, jak  się  zakłada,  zwiększy  pewność  siebie  oraz  umocni  ich  pozycję, jak  również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

 

Program „Od zależności  ku  samodzielności” zastępuje Program „Oparcie  społeczne  dla  osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

 

Informacje o Programie ,,Od  zależności  ku  samodzielności” - edycja 2019

Załączniki

  Ogłoszenie Program...ielności.pdf 9,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie skła... oferenta.pdf 90,55 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się