Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o sprzedaży
składników majątku ruchomego prowadzonej przez Lubelski Urząd
Wojewódzki w Lublinie
08.12.2017 więcej
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka
Komunikat o realizacji instrumentu pod nazwą "Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia – Turystyka"
27.11.2017 więcej
Komunikat
o wejściu w życie w dniu 22 czerwca 2017 r. rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych
24.06.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
postanowienie w związku z ponownym postępowaniem w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla
przedsięwzięcia
15.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 6 marca 2017 r. dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na
inwestycję drogową
14.03.2017 więcej
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o zamiarze powołania na członka Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Wojewoda Lubelski, stosownie do art. 106 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1793 ze zm.), informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na
członka Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia przez organizacje pacjentów działających na
rzecz praw pacjenta. Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda
Lubelski powoła jednego członka Rady.
07.03.2017 więcej
Termin egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
Termin egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
14.02.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2016 r. dot. Modernizacji linii kolejowej nr 7
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, stacja Dęblin
odcinek 12 od km 101 520 do km 107 283
05.01.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
z dnia 21 grudnia 2016 r. dot. "Modernizacji linii kolejowej nr 7
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, odcinek 11 od
km 94 08 do km 101 520, szlak Życzyn-Dęblin"
05.01.2017 więcej
123