2017-12-13

Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

 

Od 30 tys. do 100 tys. zł – tyle może wynieść kwota dofinansowania w konkursie ofert „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego przez dofinansowanie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.

 

W 2018 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł. Ubiegłoroczna kwota dotacji na wsparcie projektów realizowanych w ramach konkursu wyniosła 2 808 695 zł, a wsparcie finansowe uzyskało 46 podmiotów.

 

W ramach projektu wyznaczone są następujące cele:

  1. Aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi.
  2. Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
  3. Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
  4. Wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z realizacji tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku. W ramach konkursu nie przewiduje się składania oferty wspólnej. Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do 31 grudnia 2018 roku.

 

Środki mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

  1. Zakup podstawowych materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób zaburzeniami psychicznymi;
  2. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 15% kwoty dotacji.

 

Szczegóły:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/oparcie-spolecznej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

 

Załączniki

  Ogłoszenie o konkursie_2018.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie Oferenta_2018.pdf 41,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu_Opa...czne_2018.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz