2017-12-13

Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

 

Od 30 tys. do 100 tys. zł – tyle może wynieść kwota dofinansowania w konkursie ofert „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego przez dofinansowanie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.

 

W 2018 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł. Ubiegłoroczna kwota dotacji na wsparcie projektów realizowanych w ramach konkursu wyniosła 2 808 695 zł, a wsparcie finansowe uzyskało 46 podmiotów.

 

W ramach projektu wyznaczone są następujące cele:

  1. Aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi.
  2. Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
  3. Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
  4. Wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z realizacji tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku. W ramach konkursu nie przewiduje się składania oferty wspólnej. Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do 31 grudnia 2018 roku.

 

Środki mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

  1. Zakup podstawowych materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób zaburzeniami psychicznymi;
  2. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 15% kwoty dotacji.

 

Szczegóły:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/oparcie-spolecznej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

 

Załączniki

  Ogłoszenie o konkursie_2018.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie Oferenta_2018.pdf 41,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu_Opa...czne_2018.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się