2018-12-12

Program “Opieka 75 plus” na rok 2019

Program został opracowany w odpowiedzi na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Ma on na celu  zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenach gmin do 60 tys. mieszkańców.


Niekorzystna sytuacja demograficzna jest szczególnie widoczna w małych gminach,w których proces starzenia się społeczeństwa zachodzi znacznie szybciej niż w skali kraju. Z uwagi na fakt, że organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, jest zadaniem własnym gmin finansowanym z ich środków własnych,  zapewnienie tego rodzaju usług może być utrudnione, szczególnie w małych gminach.


Na  podstawie analiz szacunkowych stwierdza się, że liczba osób w wieku 75 lat i więcej, w gminach, w których świadczone są usługi opiekuńcze, wynosi ok. 55 tys. osób, co stanowi ok. 60% ogółu osób, którym decyzją przyznano świadczenia. Program  jest odpowiedzią na obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze osób  w wieku 75 lat i więcej. Celem programu  jest wspieranie finansowe  samorządów gminnych w realizacji tego zadania w małych gminach: wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich.


Program “Opieka 75+” będzie kontynuowany w roku 2019 w rozszerzonej formie. Od stycznia 2019 r.  będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach. Ponadto w roku 2019 z programu będą mogły skorzystać także gminy, które realizują usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2019 zmienia się również zakres przedmiotowy programu "Opieka 75+".

Załączniki

  Pismo MRPiPS dot. Opieka 75+.pdf 424,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program Opieka 75+_2019.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informator Programu... rok 2019.pdf 3,56 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się