2020-03-17

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu


Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do

3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).


 
Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).


 
Termin rozpatrzenia wniosków

 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor...ycja 2020.pdf 154,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program Opieka wytc...ycja_2020.pdf 814,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program w pliku.doc 151,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 1A wniosek gmi...t dzienny.xls 43 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał 1B wniosek gmi...łodobowy.xls 43,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał 1C wniosek gmi...radnictwo.xls 41 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał 7 Karta oceny ...kali FIM.docx 13,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 8 Karta zgłos...Programu.docx 17,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 9 Karta wykona...ieniowej.docx 15,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz...Programu.docx 12,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja dodatkow...Programu.docx 20,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kopia-Zal.-4A-zesta...3493 (1).xlsx 8,47 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kopia-Zal.-4B-zesta...3493 (1).xlsx 8,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kopia-Zal.-4C-zesta...3493 (1).xlsx 8,26 KB (xls) szczegóły pobierz
  Lista zatwierdzonyc...ycja 2020.pdf 63,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kopia-Zal.-5A-spraw...3493 (3).xlsx 8,47 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kopia-Zal.-5B-spraw...3493 (1).xlsx 8,45 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kopia-Zal.-5C-spraw...3493 (3).xlsx 8,26 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się