2020-12-07

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

W dniu 3 grudnia 2020 r. Sekretarz Stanu Paweł Wdówik z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 stanowi kontynuację Programów „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 oraz „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021. Doświadczenia płynące z realizacji pierwszej i drugiej edycji programu wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

 

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

 

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

 

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 50 mln zł.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

 

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

 


Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

 

Termin rozpatrzenia wniosków

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

 

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.


 
Program będzie realizowany w trzech formach:
 
1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
ośrodku wsparcia,
innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

  • ośrodku wsparcia,
  • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

 

3. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.


Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.


 
Jakie limity obowiązują?

  • limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
  • limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (w przypadku zaistnienia nagłych okoliczności tj. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego – uczestnika programu spowodowanego zakażaniem koronawirusem, istnieje możliwość przyznania dodatkowego limitu w ramach pobytu całodobowego, w wymiarze kolejnych 14 dni. W tym celu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego hospitalizacji)
  • limit 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

 

Po przekroczeniu limitu godzin, samorząd może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.


 
Kiedy gmina/powiat może otrzymać środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację usługi opieki wytchnieniowej?


 
Jeśli usługę opieki wytchnieniowej realizuje samodzielnie, czyli przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy/powiatu lub gminnych/powiatowych jednostek organizacyjnych, zleca realizację usługi opieki wytchnieniowej określonym podmiotom i organizacjom pozarządowym lub gdy kupuje usługi opieki wytchnieniowej od podmiotów sektora prywatnego.


 
Największą rewolucją obecnej edycji jest rezygnacja z konieczności spełniania, obowiązującego od 1 października 2018 r., kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876). To nie tylko poszerzenie grupy odbiorców programu, ale i ułatwienie dla gmin, które zwolnione zostaną z mozolnej procedury gromadzenia i weryfikowania dokumentów potwierdzających sytuację dochodową opiekunów,


 
Odbiurokratyzowana została także procedura przyznawania opieki: samorządy nie mają już obowiązku wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego decyzji administracyjnych – do pierwszego wsparcia kwalifikuje jedynie wypełniona przez opiekuna karta zgłoszenia.

 

 

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wydłużenia terminów naborów wniosków

 

 

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków

 

 

Szczegółowe informacje:

 

Komunikat o ogłoszeniu programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

 

bit.ly/OpiekaWytchnie

Załączniki

  Ogloszenie o naborz... dla jst.docx 23,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program Opieka wytc...ycja 2021.pdf 894,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program Opieka wytc...-2021-JST.doc 202,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.1A_wniosek gmi... dzienny.xlsx 8,69 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.1B_wniosek na ...odobowy.xlsx 8,46 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.1C_wniosek na ...czne por.xlsx 8,39 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.4A_zestawienie... dzienny.xlsx 13,12 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.4B_zestawienie...odobowy.xlsx 13,22 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.4C_zestawienie...adnictwo.xlsx 13,17 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.5A_sprawozdani... dzienny.xlsx 13,66 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.5B_sprawozdani...odobowy.xlsx 13,17 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.5C_sprawozdani...adnictwo.xlsx 13,27 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zal.7_Karta oceny s...kali FIM.docx 13,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dodatkowa informacj...sprawnej.docx 20,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.8_Karta zglosz...Programu.docx 17,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.9_Karta wykona...ieniowej.docx 17,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.10_Oświadczen...rodków.docx 12,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Komunikat_WYDŁUŻE... NABORÓW.pdf 91,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat - WYDŁU...RYFIKACJI.pdf 68,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista-rekomendowany...Programu.xlsx 27,92 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się