2019-09-20

Zasady telefonicznej rejestracji

Informujemy, że od dnia 01.10.2019 r. możliwe jest umówienie wizyty w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu pod numerem telefonu:

 

              (+48) 81-74-77-400, w godzinach:

                                                                                       poniedziałek i czwartek  10.00 – 15.00

                                                                                       wtorek, środa, piątek         9.00 – 14.00

 

      
Zasady telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu w Oddziale ds. Paszportów:
 

W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się w Oddziale ds. Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Północnej 3 co najmniej na 20 minut przed umówioną godziną spotkania w celu wypełnienia wniosku i dokonania opłaty za wydanie paszportu.

 

  1. Podczas rejestracji telefonicznej klient podaje swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak niezbędne w przypadku konieczności poinformowania o zmianie terminu wizyty. Podczas rezerwacji klient zostaje umówiony na konkretny dzień i godzinę.
  2. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
  3. Planując wizytę w Oddziale ds. Paszportów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, należy uwzględnić ewentualne problemy komunikacyjne w Lublinie.
  4. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania (po uwzględnieniu punktu 4 niniejszej instrukcji) będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji.
  5. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację.
  6. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie.
  7. W przypadku rezygnacji z wizyty w Oddziale ds. Paszportów LUW po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty prosimy o odwołanie rezerwacji, najpóźniej w  dniu poprzedzającym umówioną wizytę, dzwoniąc pod numer, pod którym odbywa się rejestracja telefoniczna. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.
  8. Do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć jedną fotografię wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Fotografie wykonane powyżej 6 miesięcy nie będą przyjmowane.

 

 
Załatwianie spraw związanych ze złożeniem wniosku o wydanie paszportów w Punktach Paszportowych w Kraśniku i Puławach oraz w Delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się