2019-01-29

ds. Kontaktów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Województwie Lubelskim

Ryszard Szczygieł

 

 

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:
  • rozwój kontaktów i współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego;
  • wypracowywanie rozwiązań mających na celu doskonalenie współpracy między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego;
  • monitorowanie działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, w szczególności w zakresie realizacji programów rządowych;
  • identyfikowanie obszarów problemowych – istotnych z punktu widzenia rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • udział w spotkaniach, debatach, konferencjach z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego związanych z funkcjonowaniem poszczególnych samorządów;
  • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym w zakresie funkcjonowania, problematyki i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim.

 

Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika w zakresie realizowanych zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się