2019-01-29

ds. Monitorowania Zadań o Charakterze Inwestycyjnym

Bartosz Janik

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

pok. 174

tel : 81-74-24-529

e-mail: bjanik@lublin.uw.gov.pl

 

 

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • monitorowanie zadań o charakterze inwestycyjnym realizowanych przez komórki organizacyjne Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
  • identyfikowanie możliwych ryzyk dla prawidłowej realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym oraz sygnalizowanie dyrektorom właściwych wydziałów działań, które pozwolą zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w ich realizacji;
  • udział w spotkaniach poświęconych realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym na terenie województwa lubelskiego – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat stanu realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie oraz sygnalizowanie ewentualnych zagrożeń.

 

Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika w zakresie realizowanych zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się