Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody
ze względów humanitarnych
16.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
16.02.2016 więcej
16.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca
przebywającego od 10 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na postawie zgody na pobyt tolerowany
16.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca
będącego ofiarą handlu ludźmi
16.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca
będącego małżonkiem obywatela polskiego
16.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca
posiadającego Kartę Polaka
16.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt stały dla dziecka
obywatela polskiego lub obywatela UE
16.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt stały dla dziecka cudzoziemca
któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały
16.02.2016 więcej
16.02.2016 więcej