Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zasady wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez jst w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wzór
wniosku o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa
29.07.2019 więcej
Wydawanie zawiadomień o wpisie do rejestru
organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
24.02.2016 więcej
Wydawanie decyzji w sprawie przyznania statusu
centrum integracji społecznej
24.02.2016 więcej
Wydawanie decyzji w I instancji
w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
24.02.2016 więcej
Wydawanie decyzji w sprawie przyznania statusu
zakładu aktywności zawodowej
24.02.2016 więcej
Wydawanie zawiadomień o wpisie do rejestru ośrodków
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
24.02.2016 więcej
Wydawanie zaświadczeń
o wpisie do rejestru klubów integracji społecznej
24.02.2016 więcej
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności statutowej
w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom podeszłym wieku
24.02.2016 więcej
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówki
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka
preadopcyjnego
24.02.2016 więcej
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom podeszłym wieku
24.02.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się