Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wydawanie zawiadomień o wpisie do rejestru
organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
24.02.2016 więcej
Wydawanie decyzji w sprawie przyznania statusu
centrum integracji społecznej
24.02.2016 więcej
Wydawanie decyzji w I instancji
w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
24.02.2016 więcej
Wydawanie decyzji w sprawie przyznania statusu
zakładu aktywności zawodowej
24.02.2016 więcej
Wydawanie zawiadomień o wpisie do rejestru ośrodków
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
24.02.2016 więcej
Wydawanie zaświadczeń
o wpisie do rejestru klubów integracji społecznej
24.02.2016 więcej
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności statutowej
w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom podeszłym wieku
24.02.2016 więcej
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówki
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka
preadopcyjnego
24.02.2016 więcej
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom podeszłym wieku
24.02.2016 więcej
Wydawanie i cofanie zezwoleń
na prowadzenie domu pomocy społecznej
24.02.2016 więcej