2016-06-29

Wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2016.
 
Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Lista projektów, które uzyskały najwyższą  liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się poniżej. Pięć pierwszych  podmiotów z listy  zostanie dodatkowo uhonorowanych  nagrodami pieniężnymi.  Trzy kolejne podmioty otrzymają  wyróżnienia niepieniężne.
 
Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i uzupełnić następujące informacje:
nazwa i adres odpowiednio gminy/miasta/powiatu/województwa;
dane osób reprezentujących Zleceniobiorcę;
tytuł  Projektu, zwanego w porozumieniu „zadaniem publicznym” zgodnie z § 1 ust. 1 porozumienia;
datę złożonego wniosku (§ 1 ust. 2 porozumienia);
nr rachunku bankowego, na który należy przekazać środki finansowe (§ 3 ust. 1 porozumienia);
kwota  własnych środków finansowych (§ 3 ust. 3 porozumienia);
całkowity koszt zadania publicznego (§ 3 ust. 4 porozumienia).
 
Podmioty realizujące projekty w ramach Priorytetu nr III, zobowiązane są także do  wypełnienia  dodatkowego Oświadczenia ( plik do pobrania poniżej) i załączenia go do porozumienia .
 
Prosimy nie wypełniać innych pól niż wyżej wymienione (w szczególności nie należy wpisywać numeru porozumienia ani daty zawarcia porozumienia).
 
Podpisy i pieczęcie złożone na ostatniej stronie porozumienia muszą być zgodne z danymi osób wskazanych na pierwszej stronie. Porozumienie wraz z załącznikiem nr 2 (kosztorys realizacji zadania)  powinno  zawierać także kontrasygnatę Skarbnika podmiotu, który otrzymał wsparcie finansowe w ramach Programu.
Prosimy o niezwłoczne przesłanie dwóch egzemplarzy podpisanego porozumienia wraz z wymaganymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2016 r., na adres:
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
00 – 513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5
 
z dopiskiem „Porozumienie – Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
 
Do porozumienia należy dołączyć zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, zaktualizowany kosztorys a dla realizatorów projektów w ramach  Priorytetu nr III, dodatkowo oświadczenie . Prosimy  nie przesyłać ponownie wniosku o dofinansowanie.


W przypadku błędnego wypełnienia porozumienia, bądź niedopełnienia wszystkich warunków środki finansowe na powyższy cel nie będą mogły być przekazane.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Załączniki

  Wyniki.pdf 5,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nagrody - Program O...ocy w Rod.pdf 394,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyroznienia - Prog...Przemocy .pdf 362,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  POROZUMIENIE 2016 .pdf 271,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  POROZUMIENIE 2016 nagrody.pdf 270,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oswiadczenie dla re...ytetu III.pdf 177,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się