2018-01-31

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
 

W bieżącym roku na realizację Programu Osłonowego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł.
 

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

Załączniki

  Ogloszenie o konkur...ycja 2018.pdf 5,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program_informacje.pdf 8,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 1_Formularz wniosku.docx 39,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 1a_Kosztorys projektu.xlsx 15,6 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 1b_Harmonogra...ealizacji.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 2_Oświadczenie.docx 13,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 3_Instrukcja ...a wniosku.pdf 3,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 4_Karta oceny...ojewodzki.doc 74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 5_Karta oceny...centralny.doc 115,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 6_Sprawozdanie.doc 76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki otwartego ko...ycja 2018.pdf 6,86 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się