Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
podejmującego pracę w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
udzielone przez inne państwo członkowskie UE, który chce
podjąć pracę lub działalność gospodarczą
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
delegowanego przez pracodawcę zagranicznego
15.02.2016 więcej
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego pokrzywdzonym pracownikiem
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
któremu zasądzono zaległe wynagrodzenie
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
posiadającego uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji nr 1/80
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
prowadzącego działalność gospodarczą
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
pełniącego funkcję w zarządzie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej gdzie nie posiada
udziałów lub akcji
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
pełniącego funkcję w zarządzie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej gdzie posiada udziały
lub akcje
15.02.2016 więcej