Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
podejmującego pracę w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
udzielone przez inne państwo członkowskie UE, który chce
podjąć pracę lub działalność gospodarczą
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
delegowanego przez pracodawcę zagranicznego
15.02.2016 więcej
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego pokrzywdzonym pracownikiem
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
któremu zasądzono zaległe wynagrodzenie
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
posiadającego uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji nr 1/80
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
prowadzącego działalność gospodarczą
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
pełniącego funkcję w zarządzie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej gdzie nie posiada
udziałów lub akcji
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
pełniącego funkcję w zarządzie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej gdzie posiada udziały
lub akcje
15.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się