2018-08-17

Ogłoszenie o naborze wniosków

w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" (do realizacji w 2019 r.)

 

Wojewoda Lubelski, na podstawie pkt. IX.1 programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, ustanowionego Uchwałą Nr  154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., zmienioną Uchwałą Nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r., Uchwałą Nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr 188/2017 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach ww. Programu w województwie lubelskim na rok 2019.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań na 2019 rok prowadzony będzie w okresie od 1 do 15 września 2018 r.

 

Wnioski można przesyłać listownie lub składać w Punkcie Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na ul. Spokojnej 4, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30).

 

Decyduje data wpływu wniosku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 740) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1534).

 

 

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor...sków_uz..pdf 2,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór_wniosku_o_dof...-Wniosek.xlsx 79,69 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wzór_wniosku_o_dof...R-Wniosek.xls 91,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Instrukcja_wypełni...a_wniosku.pdf 379,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja_oceny_pr...wniosków.pdf 251,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRYTERIUM DOCHODOWE...ÓR 2019.xlsx 69,95 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się