2016-02-08

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 7 października 2014 r. Będzie realizowany na obszarze całego kraju w latach 2014-2020 z możliwością kontynuacji w latach następnych.

 

Realizacja Programu finansowana będzie z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Podstawą finansowania są środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, pozostającej w dyspozycji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Obok ww. środków finansowanie Programu powinno być uzupełnione m.in. ze środków Ministra Edukacji Narodowej, samorządu terytorialnego (w tym zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej), środków własnych fundacji i organizacji międzynarodowych i krajowych zainteresowanych wspieraniem mniejszości romskiej w Polsce.

   

Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania dotacji na realizację zadań objętych Programem integracji, w tym procedury przedkładania wniosków, wyboru oraz przekazywania dotacji na realizację zadań, wzór wniosku w sprawie realizacji zadania oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania reguluje Informacja corocznie ogłaszana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

  

Celem głównym Programu integracji jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej. Ideą nie jest doraźna pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się społeczność romska, ale wypracowanie takich mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie określonych celów.

  

W Programie integracji wskazane zostały cztery priorytetowe dziedziny wsparcia: edukacja, mieszkalnictwo, praca oraz zdrowie.

  

Uczestnikami i bezpośrednimi wykonawcami zadań będą jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także placówki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.) oraz organizacje pozarządowe (wpisane do KRS), w tym organizacje romskie.

 

Uczestnicy mają obowiązek przygotować sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne, prezentujące efekty podjętych działań. Centralna oraz wojewódzka administracja rządowa może w każdym momencie realizacji zadania zwrócić się do podmiotu realizującego o przedstawienie informacji o stanie zaawansowania prac, efektach lub przeprowadzić własną kontrolę realizacji zadania.

Załączniki

  Program.pdf 871 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zasady udzielania d...acji 2016.pdf 142,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Programy lokalne 2016.xls 532 KB (xls) szczegóły pobierz
  małe granty 2016.xls 270,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Procedura przedkła... rok 2016.pdf 237,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja na 2017 ... Ministra.pdf 136,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Procedura programu 2017.pdf 363,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 1 na 2017 ...E GRANTY.xls 264 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 na 2017 ...Y LOKALNE.xls 461,5 KB (xls) szczegóły pobierz