2020-07-13

Program współpracy Wojewody Lubelskiego z NGO

Program współpracy Wojewody Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 - 2024.

 

 

Cele Programu obejmują:

 1. wspomaganie integracji, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych;
 2. zwiększenie udziału mieszkańców województwa lubelskiego w rozwiązywaniu problemów lokalnych i regionalnych;
 3. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców województwa lubelskiego;
 4. kształtowanie współpracy i partnerstwa pomiędzy Wojewodą i organami rządowej administracji zespolonej a organizacjami;
 5. podnoszenie efektywności działań w sferze zadań publicznych;
 6. wspieranie inicjatyw obywatelskich;
 7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców województwa lubelskiego, w tym integrację i aktywizację społeczno-zawodową oraz zabezpieczenie potrzeb społeczno-bytowych osób bezdomnych;
 8. zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności;
 9. wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS zgodnie z ustalonym na dany rok szczegółowym harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS;
 10. organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
 11. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego.

 

Program jest programem pięcioletnim i jest realizowany w latach 2020-2024.

 

Załączniki

  Program współprac...2020-2024.pdf 187,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 202...ółpracy.pdf 265,28 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się