2018-12-20

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019

Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce. W 2019 roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych. Program ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

 

W budżecie państwa na rok 2019 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych.

 

Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację Programu zostanie rozdysponowana zgodnie  z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowanych w czterech celach szczegółowych Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa). 26 listopada 2018 roku Pan Minister Jarosław Zieliński,  po rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. Programu , zaakceptował następujące rozwiązanie dot. podziału rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację "Razem bezpieczniej":

 

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

 

Maksymalnie 4  projekty z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1  - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego - łączna kwota dofinansowania 300 000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł

 

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania - 3.000.000 zł

 

Maksymalnie 12  projektów z każdego województwa w tym:

4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2  - łączna kwota dofinansowania – 2.200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym  - łączna kwota dofinansowania - 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym  - łączna kwota dofinansowania - 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty- 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

 

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży– łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

 

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3  - łączna kwota dofinansowania –500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 mikroprojekt - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

 

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa - 1.000.000 zł

 

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4  - łączna kwota dofinansowania - 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 4a- Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse
i zagrożenia bezpieczeństwa - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 mikroprojekt- 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego

50.000zł   – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych

25.000 zł   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców)

 

Nabór projektów (etap centralny)trwa do 25 stycznia 2019 roku (urzędy wojewódzkie do 25 stycznia 2019 roku przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa)

Komplet dokumentów zamieszczony zostanie na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” w zakładce „Procedury” (wzory dokumentacji do oceny projektów profilaktyczno-prewencyjnych, do obligatoryjnego wykorzystania przy ocenie tychże projektów wraz z Wnioskiem, który jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe przesyłają do właściwych terenowo urzędów wojewódzkich (etap wojewódzki), w terminach wskazanych przez właściwych Wojewodów).
 

Informacja dotycząca naboru wniosków :

 

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Wnioski muszą być opracowane w taki sposób aby wszelkie działania w ramach projektu były zrealizowane nie później niż 31 grudnia 2019 r.

 

Nieprzekraczalny termin składania dokumentów aplikacyjnych do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW) w Lublinie  do dnia 20 stycznia 2019 r. ! (decyduje data wpływu do LUW).

 

Uwaga: Przy sporządzaniu projektu wniosku należy uwzględnić udział wkładu własnego w wysokości 10% całkowitego kosztu projektu!

 

1)      Dokumenty aplikacyjne:
- ankieta wstępnej oceny projektu złożonego w ramach programu,
- wniosek o dofinansowanie projektu,

2)      Dokumenty należy składać w formie tradycyjnej (papierowej) wraz z dołączoną płytą CD zawierającą wersję elektroniczną wniosku i ankiety (skan podpisanych dokumentów w wersji  .pdf oraz edytowalna wersja dokumentów w formacie  .doc) .

 

Etap wojewódzki obejmuje postępowanie konkursowe mające na celu, wyłonienie najlepszych projektów oraz przesłanie ich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w terminie do 25 stycznia 2019 r.

 

Spot - Stop Dopalaczom

 

Załączniki

  Instrukcja wypełni...a wniosku.pdf 475,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o dofinansowanie 2019.doc 131,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ANKIETA_wstepnej_oceny 2019.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół z posied...pieczniej.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się