2020-01-24

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” na rok 2020

W budżecie państwa na rok 2020 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych.

Rezerwa celowa zabezpieczona w budżecie państwa na realizację Programu w 2020 roku zostanie w całości rozdysponowana na realizację projektów w poszczególnych województwach w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

MSWiA zwróciło się do Wojewodów o przedstawienie maksimum 20 projektów z każdego z województw, których realizacja w 2020 roku przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt – 100.000 zł).

Opracowane w MSWiA wzory dokumentacji służącej do sporządzenia oceny formalnej i merytorycznej projektów zamieszczone zostały poniżej wraz z  wnioskiem i instrukcją jego wypełniania.

Termin przekazania najlepszych propozycji przez Wojewodów do MSWiA mija 13 marca 2020 roku (I etap naboru projektów).

Informacje dotyczące naboru wojewódzkiego (do I etapu) zostaną sukcesywnie zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich.

 

Nabór projektów (etap centralny) trwa do 13 marca 2020 roku (urzędy wojewódzkie do 12 marca br. przekazują do MSWiA maksymalnie 20 projektów z terenu województwa).


Poniżej zamieszczone zostały materiały poglądowe do wykorzystania w tegorocznym naborze projektów. Komplet dokumentów zamieszczony zostanie na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” w zakładce „Procedury” (wzory dokumentacji do oceny projektów profilaktyczno-prewencyjnych, do obligatoryjnego wykorzystania przy ocenie tychże projektów wraz z Wnioskiem, który jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe przesyłają do właściwych terenowo urzędów wojewódzkich (etap wojewódzki), w terminach wskazanych przez właściwych Wojewodów).
 


Informacja dotycząca naboru wniosków :

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.


Wnioski muszą być opracowane w taki sposób aby wszelkie działania w ramach projektu były zrealizowane nie później niż 31 grudnia 2020 r.


Czas realizacji projektu: ok. 4 miesięcy (od września do końca grudnia br).


Nieprzekraczalny termin składania dokumentów aplikacyjnych do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW) w Lublinie  do dnia 20 lutego 2020 r.  (decyduje data wpływu do LUW).


Uwaga: Przy sporządzaniu projektu wniosku należy uwzględnić udział wkładu własnego w wysokości 10% całkowitego kosztu projektu!1)  Dokumenty aplikacyjne:
- ankieta wstępnej oceny projektu złożonego w ramach programu,
- wniosek o dofinansowanie projektu,


2) Dokumenty należy składać w formie tradycyjnej (papierowej) wraz z dołączoną płytą CD zawierającą wersję elektroniczną wniosku i ankiety (skan podpisanych dokumentów w wersji  .pdf oraz edytowalna wersja dokumentów w formacie  .doc)


Etap wojewódzki obejmuje postępowanie konkursowe mające na celu, wyłonienie najlepszych projektów oraz przesłanie ich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w terminie do 13 marca 2020 r.

Załączniki

  SCHEMAT PROCEDURY D...NIEJ 2020.pdf 530,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek O DOFINANSO...j 2020 r..doc 140 KB (doc) szczegóły pobierz
  Instrukcja do Progr...osku 2020.pdf 791,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Karta oceny merytor... 2020 r..docx 33,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Lista sprawdzająca...j 2020 r..doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ankieta wstepnej oc...j 2020 r..doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół z posied...ycja 2020.pdf 335,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się