2018-03-22

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Celem głównym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów przez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, realizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

Cele szczegółowe:
1) rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych;
2) powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi przez budowę lub przebudowę dróg gminnych lub powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych);
3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych przez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Program będzie realizowany w roku 2018. Na realizację zadań objętych Programem przeznacza się z budżetu państwa środki do wysokości 500 000 tys. zł. Źródłem finansowania Programu są środki rezerw celowych, wskazanych przez ministra właściwego do spraw budżetu.

 

Uchwała wraz z treścią Programu znajduje się w załączniku poniżej.

 

Pytania do Programu wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Załączniki

  Uchwała nr 53 2018...programem.pdf 1019,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o nabor...wniosków.pdf 478,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE.docx 22,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Powiaty - wskaźniki 2018 r.xls 37 KB (xls) szczegóły pobierz
  Gminy - wskaźniki 2018 r.xls 68,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pytania dot. Programu.pdf 352,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ostateczna lista za...ansowania.pdf 10,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista zadań zakwal...ualizacja.pdf 3,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista zadań zakwal...acja nr 2.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się