2017-11-29

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR " na lata 2015-2020 – edycja 2018 r.

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej

Załączniki

  Ogłoszenie o konku...ycja 2018.pdf 387,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program Senior+_2015-2020.pdf 691,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oferty realiz... moduł I.doc 92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór oferty realiz...moduł II.doc 83,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oswiadczenie o kwal...nosci VAT.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy wzor karta o...- modul I.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy wzor karta o... modul II.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzor umowy o Partnerstwo.docx 23,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów_Moduł I.xls 43 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów_Moduł II.xls 38 KB (xls) szczegóły pobierz
  Program inwestycji.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oferty złożone od...ne_SENIOR.pdf 139,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oferty do dofinanso..._Moduł I.pdf 134,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oferty do dofinanso...oduł III.pdf 134,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu ofe..._Moduł I.pdf 137,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu ofe...Moduł II.pdf 147,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz..._Moduł I.pdf 88,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz...Moduł II.pdf 88,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy_moduł I.pdf 139,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 2_moduł I_tr... zadania.pdf 72,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 3_moduł I_wn...atność.pdf 65,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 4_moduł I_sprawozdanie.pdf 78,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy_moduł II.pdf 136,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 2_moduł II_w...atność.pdf 65,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 3_moduł II_s...awozdanie.pdf 93,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o dodat... 2018 r. .pdf 196,61 KB (pdf) szczegóły pobierz