2017-11-29

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR " na lata 2015-2020 – edycja 2018 r.

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.

 

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020,
Edycja 2018 r.

 

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

 

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 417 347,31 zł.

 

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 28 czerwca 2018 r.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

 

Wyniki trzeciego naboru w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018.

Jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 10 kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki

  Ogłoszenie o konku...ycja 2018.pdf 387,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program Senior+_2015-2020.pdf 691,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oferty realiz... moduł I.doc 92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór oferty realiz...moduł II.doc 83,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oswiadczenie o kwal...nosci VAT.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy wzor karta o...- modul I.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy wzor karta o... modul II.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  Tryb dokonywania po...awek 2018.pdf 779,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów_Moduł I.xls 43 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów_Moduł II.xls 38 KB (xls) szczegóły pobierz
  Program inwestycji.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oferty złożone od...ne_SENIOR.pdf 139,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oferty do dofinanso..._Moduł I.pdf 134,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oferty do dofinanso...oduł III.pdf 134,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu ofe..._Moduł I.pdf 137,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu ofe...Moduł II.pdf 147,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz..._Moduł I.pdf 88,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz...Moduł II.pdf 88,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy_moduł I.pdf 139,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 2_moduł I_tr... zadania.pdf 72,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 3_moduł I_wn...atność.pdf 65,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 4_moduł I_sprawozdanie.pdf 78,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy_moduł II.pdf 136,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 2_moduł II_w...atność.pdf 65,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 3_moduł II_s...awozdanie.pdf 93,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o dodat... 2018 r. .pdf 196,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł I 2018 r. do...ansowania.pdf 184,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o oferta...rzuconych.pdf 126,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki dodatkowego ...nansowane.pdf 1,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o koniec...u dotacji.pdf 180,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert m... III 2018.pdf 101,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu.pdf 79,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz...u dotacji.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się