2019-12-04

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR " na lata 2015-2020 – edycja 2020 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.

 

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”.

 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych, lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, mogą wziąć udział w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.

 

Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:
1) moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki.


Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 300 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł - w przypadku Klubu „Senior+”. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach wyżej wskazanych kwot na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.


Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku;

2) moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.


Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 300 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w 2020 r. wynosi: 80 mln zł.


Wysokość środków planowana na:
1) utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 10 mln zł;
2) utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 10 mln zł;
3) zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 56 mln zł;
4) obsługę techniczną programu wynosi 4 mln zł.


W przypadku mniejszego zainteresowania lub przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wskazana powyżej na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” lub zapewnienie funkcjonowania placówek, środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie utworzenia Klubów „Senior+”. W przypadku, gdy w ramach niniejszego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację zadań w 2020 roku, Minister może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

 

Oferty można składać w terminie od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 7 stycznia 2020 r.

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https:// https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/

 


W naborze uzupelniającym ofertę należy wypełnić i złożyć w Generatorze Ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 21 maja 2020 r. Informacje o naborze dodatkowym w załączniku.

 

Szczegółowe informacje o zasadach programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 13 do ogłoszenia.


Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących programu w każdy pn., śr., pt., w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 6611847.

 

Załączniki

  Ogłoszenie_edycja_2020.pdf 355,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1_Program_Senior+_z...łoszenia.pdf 461,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_Ramowy_wzor_ofert...łoszenia.doc 128,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  3_Ramowy_wzor_ofert...łoszenia.DOC 103 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program inwestycji 2020.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  5_Oświadczenie_o_k...łoszenia.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  6_Ramowy_wzór_poro...łoszenia.doc 129,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  7_Ramowy_wzor_umowy...oszenia.DOCX 21,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  8_Ramowy_wzor_karta...łoszenia.doc 84,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  9_Ramowy_wzor_karta...łoszenia.doc 72 KB (doc) szczegóły pobierz
  10_Ramowy_wzor_spra...łoszenia.DOC 116 KB (doc) szczegóły pobierz
  11_Ramowy_wzor_spra...łoszenia.doc 114 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z trwa...i zadania.DOC 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  13_Wykaz_kontaktów...oszenia.docx 740,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów...ł I 2020.xls 42,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów... II 2020.xls 37,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Tryb dokonywania poprawek.pdf 293,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o oferta...nior+2020.pdf 101,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł II 2020 list...wania pop.xls 36 KB (xls) szczegóły pobierz
  wzór umowy moduł I 2020.doc 117 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy moduł II 2020.doc 113 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru ofert..._Moduł I.xls 203,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz... Moduł I.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz...Moduł II.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_dodatko...nior_2020.pdf 667,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nabór II zestawien... Moduł I.xls 32,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Nabór II zestawien...Moduł II.xls 24,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja o oferta...nabór II.pdf 83,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ranking_SeniorPlus2...wy_Modu I.pdf 649,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ranking_SeniorPlus2...y_Modu II.pdf 620,88 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się