2021-03-01

Otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior plus ” na lata 2021–2025 - edycja w 2021 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, edycja w 2021 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

 

Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego)  i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

 

Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w 2021 r. wynosi 60 mln zł. 

 

Ważne terminy!

Termin składania ofert –
od 26 lutego 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom: http://www.senior.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Składanie ofert w generatorze ofert:

 

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.

 

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.

 

Aby dokończyć proces składania oferty:


1)    należy – za pomocą przycisku „złóż ofertę” – złożyć ofertę w generatorze ofert;
2)    należy zapisać złożoną ofertę w formacie PDF i ją wydrukować;
3)    oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby;
4)    należy ją złożyć do właściwego urzędu wojewódzkiego.


Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 


Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert edycja 2021

 

 

Załączniki

  Ogłoszenie o konku...ie ofert.docx 108,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...u Senior+.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykaz kontaktów do uw.docx 761,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 wz... Moduł I.doc 124 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 wz...Moduł II.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o kwa...ości VAT.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program inwestycji.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt umowy moduł I.doc 129,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt umowy moduł II.doc 134,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór sprawozdania Moduł I.DOC 127,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór sprawozdania Moduł II.doc 127 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy o partnerstwo.DOCX 21,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...konkursie.pdf 100,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tryb dokonywania po...ycja 2021.pdf 523,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport_lista_rankin...ozytywne.xlsx 11,07 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja o oferta...oletniego.pdf 202,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu Sen...- I Modul.pdf 668,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu Sen... II Modul.pdf 936,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz... Moduł I.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz...Moduł II.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się