Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-12-01 10:04:19  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 111138 o nazwie 'Procedura szacowania strat'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste111138
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteProcedura szacowania strat
category_idpuste11905
language_idpuste1
shortpusteinformacje dla samorządów
fullpuste

Komisja powołana zarządzeniem wojewody lubelskiego przystępuje do szacowania strat informując o tym wojewodę na formularzu Pismo zgłaszające straty (bez powoływania komisji). Jeżeli w gminie nie ma powołanej komisji lub jej skład jest nieaktualny, wójt/burmistrz/prezydent miasta występują do Wojewody Lubelskiego o powołanie komisji lub dokonanie zmiany w zarządzeniu na formularzu Pismo zgłaszające (powołanie komisji). W przypadku, gdy skład komisji jest nieaktualny, należy zmodyfikować wzór formularza, dostosowując go do konkretnej sytuacji w gminie. W przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej, poza co najmniej 1 osobą wchodzącą w skład komisji mającą wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa, pozostali członkowie powinni reprezentować Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Lubelską Izbę Rolniczą (3-osobowy, minimalny skład komisji).

 

 

     

Za właściwe zakwalifikowanie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, które wystąpiło na terenie gminy/miasta odpowiada prezydent, burmistrz, wójt. W niektórych przypadkach konieczna jest informacja potwierdzająca wystąpienie zjawiska: w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych deszczem nawalnym lub huraganem – z IMiGW, w przypadku suszy – potwierdzenie jej w „monitoringu suszy” prowadzonym przez IUNG Puławy. Szkody od uderzenia pioruna muszą pozostawiać  bezsporne ślady tego zdarzenia i być potwierdzone dokumentem z Policji lub Straży Pożarnej lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim.

           

Komisje w urzędach gmin dokonują:

a) oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:

  • do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw, albo
  • w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalanego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
  • w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania – w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach;

b) dwukrotnie oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:

  • po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

 

Komisje sporządzają protokoły szacowania strat na wzorze obowiązującym w danym roku, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. .

 

W przypadku gospodarstwa rolnego, które posiada grunty w kilku gminach, protokół zbiorczy sporządza komisja w gminie, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). W takiej sytuacji komisje właściwe ze względu na miejsce położenia upraw sporządzają protokoły cząstkowe, wpisując do nich tylko te uprawy które są położone na ich terenie. Protokoły te są przekazywane przez rolnika do gminy właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania. Komisje w tych gminach sporządzają protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Protokół zbiorczy jest przekazywany do wojewody lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Poza protokołami komisje przekazują zestawienia strat sporządzone wg wzoru obowiązującego w danym roku (opracowanego zgodnie z wymogami MRiRW).

 

Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę.

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, protokół jest sporządzany przez komisję w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, protokół zbiorczy sporządza komisja właściwa ze względu na miejsce położenia większej części upraw.

 

W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, protokół sporządza komisja właściwa ze względu na wystąpienie szkód. Następnie producent rolny przekazuje protokoły cząstkowe komisji właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa w celu sporządzenia protokołu zbiorczego. Komisja sporządzająca protokół zbiorczy przekazuje go właściwemu wojewodzie w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa LUW w Lublinie (nr telefonu 81 74-24-542 lub 81 74-24-530).

 

 

Formularze w załącznikach:

Pismo zgłaszające straty (bez powoływania komisji)
Pismo zgłaszające (powołanie komisji)

 

publishfrompuste2017-12-01 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprocedura-szacowania-strat
2017-12-01 10:04:19  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 316883

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1216665
user_idpuste1924116
fobject_idpuste316883
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste111138
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-01 10:04:19  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 316884

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1216666
user_idpuste1924116
fobject_idpuste316884
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste111138
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się