Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-15 10:04:14  mtorbicz1 mtorbicz1

Utworzono artykuł 116574 o nazwie 'Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.464.2017'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste116574
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteRozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.464.2017
category_idpuste18062
language_idpuste1
shortpustez dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
fullpuste

z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/255/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, w części obejmującej rozdział V ust. 1 pkt 1 w brzmieniu: „chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania)”.

publishfrompuste2018-01-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusterozstrzygniecie-nadzorcze-pn-ii-4131-464-2017
2018-01-15 10:04:14  mtorbicz1 mtorbicz1

Załączono plik 334108

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1289052
user_idpuste1924116
fobject_idpuste334108
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste116574
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się