Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-13 13:21:43  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 123287 o nazwie 'Program Współpracy Wojewody Lubelskiego z NGO'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste123287
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteProgram Współpracy Wojewody Lubelskiego z NGO
category_idpuste26603
language_idpuste1
shortpusteProgram Współpracy Wojewody Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
fullpuste

1) Celem głównym programu jest określenie ram systemowej współpracy Wojewody z organizacjami oraz budowaniem partnerstwa na rok 2018.


2) Cele szczegółowe współpracy obejmują:
a) wspomaganie integracji, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspomaganie
rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych;
b) zwiększenie udziału mieszkańców województwa w rozwiązywaniu problemów lokalnych
i regionalnych;
c) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców województwa;
d) kształtowanie współpracy i partnerstwa pomiędzy Wojewodą i administracją zespoloną
a organizacjami;
e) podnoszenie efektywności działań w sferze zadań publicznych;
f) wspieranie inicjatyw obywatelskich;
g) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców województwa lubelskiego

publishfrompuste2018-03-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprogram-wspolpracy-wojewody-lubelskiego-z-ngo
2019-01-16 13:55:15  Marta Panasiuk

Pole category_id zmieniło wartość z '26603' na '33427'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id2660333427
2019-01-16 13:55:15  Marta Panasiuk

Załączono plik 355543

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1933194
user_idpuste2500277
fobject_idpuste355543
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste123287
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się