Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-06-15 13:15:22  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 141719 o nazwie 'Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste141719
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteZaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
category_idpuste10779
language_idpuste1
shortpustena finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2018.
fullpuste

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2018.

 

Wojewoda Lubelski podaje do wiadomości publicznej informację o naborze kandydatów, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), do udziału w pracach Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

publishfrompuste2018-06-15 00:00:00
_activepuste1
slugpustezaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej
2018-06-15 13:15:22  Marta Panasiuk

Pole slug zmieniło wartość z 'zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej' na '141719_zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej141719_zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej
2018-06-15 13:15:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 397425

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533073
user_idpuste2500277
fobject_idpuste397425
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste141719
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:15:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 397430

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533074
user_idpuste2500277
fobject_idpuste397430
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste141719
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się