Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-25 15:04:09  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 206624 o nazwie 'Urząd Gminy Leśna Podlaska'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste206624
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteUrząd Gminy Leśna Podlaska
category_idpuste29825
language_idpuste1
shortpusteKontrola planowa przeprowadzona w dniu 30 sierpnia 2018 r. (SO-BP.431.2.2018)
fullpuste

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 30 sierpnia 2018 r. (SO-BP.431.2.2018)

 

Zakres kontroli:

  1. Realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, sprawdzenie prawidłowości sporządzania  aktów stanu cywilnego, gromadzenia i przechowywania dokumentów będących podstawą ich sporządzenia.
  2. Realizacja zadań zleconych z zakresu zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
  3. Realizacja zadań zleconych z zakresu spraw wojskowych (bez obrony cywinej i akcji kurierskiej).
publishfrompuste2019-03-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusteurzad-gminy-lesna-podlaska
2019-03-25 15:04:09  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z 'urzad-gminy-lesna-podlaska' na '206624_urzad-gminy-lesna-podlaska'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugurzad-gminy-lesna-podlaska206624_urzad-gminy-lesna-podlaska
2019-03-25 15:14:50  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-25 15:14:50  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 527386

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2044904
user_idpuste1924116
fobject_idpuste527386
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste206624
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się