Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-09 13:01:10  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 211119 o nazwie 'Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste211119
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteStarostwo Powiatowe w Krasnymstawie
category_idpuste25505
language_idpuste1
shortpusteKontrola koordynowana przeprowadzona w dniach od 25 września do 24 października 2018 r. (PN-III.431.13.2018)
fullpuste

Kontrola koordynowana przeprowadzona w dniach od 25 września do 24 października 2018 r. (PN-III.431.13.2018)

 

Zakres kontroli:

  1. Ocena wykonywania przez starostę uprawnień w stosunku do fundacji mających swoją siedzibę na terenie powiatu.
  2. Ocena organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
  3. Ocena efektywności działania szefa obrony cywilnej w zakresie kierowania i koordynowania przedsięwzięć obrony cywilnej na administrowanym terenie.
  4. Ocena wykorzystania dotacji z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
publishfrompuste2019-04-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustestarostwo-powiatowe-w-krasnymstawie
2019-04-09 13:01:10  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z 'starostwo-powiatowe-w-krasnymstawie' na '211119_starostwo-powiatowe-w-krasnymstawie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugstarostwo-powiatowe-w-krasnymstawie211119_starostwo-powiatowe-w-krasnymstawie
2019-04-09 13:01:10  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 535522

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2073077
user_idpuste1924116
fobject_idpuste535522
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste211119
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się