Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-06 13:40:10  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 246961 o nazwie 'Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.385.2019'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste246961
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteRozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.385.2019
category_idpuste32848
language_idpuste1
shortpustew sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 czerwca 2019 r.
fullpuste

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.385.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Zamojski jest organem prowadzącym, w części obejmującej §3 oraz § 5 ust. 3, ust. 4 w brzmieniu: „o którym mowa w ust. 3” i „szczególnie uzasadnionych” i ust. 6 załącznika do uchwały.

publishfrompuste2019-08-06 00:00:00
_activepuste1
slugpusterozstrzygniecie-nadzorcze-pn-ii-4131-385-2019
2019-08-06 13:41:24  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-06 13:41:24  Marta Panasiuk

Załączono plik 607840

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2323229
user_idpuste2500277
fobject_idpuste607840
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste246961
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się