Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-04 14:30:49  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 253588 o nazwie 'Urząd Miasta Tomaszów Lubelski'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste253588
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteUrząd Miasta Tomaszów Lubelski
category_idpuste35699
language_idpuste1
shortpusteKontrola przeprowadzona w dniach 28-29 marca oraz 16-20 maja 2019 r. (PS-Z.431.3.1.2019)
fullpuste

Kontrola przeprowadzona w dniach 28-29 marca oraz 16-20 maja 2019 r. (PS-Z.431.3.1.2019)

 

Zakres kontroli.
Ocena realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez gminę, określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), zwanej w dalszej części protokołu „ustawą”, w zakresie:

  • sposobu opracowania, przyjęcia i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • sposobu zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
  • sposobu utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego,
  • prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.
publishfrompuste2019-09-04 00:00:00
_activepuste1
slugpusteurzad-miasta-tomaszow-lubelski
2019-09-04 14:30:49  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z 'urzad-miasta-tomaszow-lubelski' na '253588_urzad-miasta-tomaszow-lubelski'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugurzad-miasta-tomaszow-lubelski253588_urzad-miasta-tomaszow-lubelski
2019-09-04 14:30:50  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 621329

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2378302
user_idpuste1924116
fobject_idpuste621329
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste253588
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-04 14:30:50  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 621331

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2378303
user_idpuste1924116
fobject_idpuste621331
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste253588
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się