Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-24 10:55:09  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 267149 o nazwie 'Urząd Gminy Drelów'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste267149
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteUrząd Gminy Drelów
category_idpuste35699
language_idpuste1
shortpusteKontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 17 kwietnia oraz 27 maja 2019 r. (PS-BP.431.4.4.2019)
fullpuste

Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 17 kwietnia oraz 27 maja 2019 r. (PS-BP.431.4.4.2019).

 

Zakres kontroli:

Dział 1: Ocena realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Dział 2: Prawidłowość wydatkowania środków finansowych przyznanych z dotacji celowej na realizację zadania w 2017 i 2018 r. w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 i 2018.

publishfrompuste2019-10-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteurzad-gminy-drelow
2019-10-24 10:55:09  Marta Panasiuk

Pole slug zmieniło wartość z 'urzad-gminy-drelow' na '267149_urzad-gminy-drelow'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugurzad-gminy-drelow267149_urzad-gminy-drelow
2019-10-24 10:55:10  Marta Panasiuk

Załączono plik 648897

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2494811
user_idpuste2500277
fobject_idpuste648897
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste267149
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się