Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-28 13:16:40  matatara matatara

Utworzono artykuł 60567 o nazwie 'Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste60567
user_idpuste1262035
resource_idpuste924
namepusteRazem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
category_idpuste14772
language_idpuste1
shortpusteRz
fullpuste

Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

 

Program jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

 

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu na obszarze województwa lubelskiego jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Celem głównym programu jestWspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Będzieonrealizowany przez trzy cele szczegółowe:

1.      Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

2.      Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

3.      Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projektów poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, które spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu została określona na poziomie do 75 000 zł. Ilość projektów złożonych przed dana jednostkę organizacyjna nie jest ograniczona. Ponadto w zakresie finansowania realizacji projektów nie jest wymagany finansowy wkład własny. Obecnie uruchomiono postępowanie konkursowe na 2016 r., które będzie realizowane dwuetapowo:

 

Etap I – Wojewódzki - nabór i ocena wniosków projektowych:

a) do dnia 5 sierpnia 2016 r. - złożenie wniosku z projektem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);

b) do dnia 12 sierpnia 2016 r. – ocena projektów i przesłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków zakwalifikowanych do kolejnej części konkursu Ilość przesłanych wniosków nie może być większa niż przyznany dla województwa lubelskiego limit dla poszczególnych celów szczegółowych)

 

Etap II – Centralny - od 12 sierpnia 2016 roku – postępowanie konkursowe w ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji mające na celu wyłonienie projektów, które zostaną dofinansowane w ramach programu w 2016 r.

 

Procedury naboru na 2017 rok nie zostały jeszcze uruchomione.

 

 Wnioski mogą składać:

1.      jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,

2.      organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o wolontariacie i pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej, które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.

Zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem
i realizacją programu realizowane będą na poziomie centralnym. publicznego.

 

W ramach programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczególnie w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczególnie z uwzględnieniem lokalnych systemów bezpieczeństwazgodne jest z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).

 

Roczne nakłady na realizację Programu w skali państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017 planowane są w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:

a.      1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,

b.      1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 2.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,

c.      700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,

d.      350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,

co daje łączną kwotę na Program w wysokości 8.700.000zł.

 

Wszystkie szczegóły na temat programu dostępne są na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

 

publishfrompuste2016-07-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusterazem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka
2016-07-28 13:17:44  matatara matatara

Pole short zmieniło wartość z 'Rz' na 'Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortRzRządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.
2016-07-28 13:24:53  mastaroch mastaroch

Pole category_id zmieniło wartość z '14772' na '14771'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1477214771
2017-01-11 14:53:08  Joanna Weinberger

Pole category_id zmieniło wartość z '14771' na '14772'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1477114772
2017-01-11 14:54:27  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; &bdquo;<strong>Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Program </strong>jest kontynuacją &bdquo;Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej&rdquo;, realizowanego w latach 2007 &ndash; 2015, w zakresie zasad gł&oacute;wnego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu na obszarze wojew&oacute;dztwa lubelskiego jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Celem gł&oacute;wnym programu jest<em><strong>Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. </strong></em><em>Będzie</em><em>on</em>realizowany przez trzy cele szczeg&oacute;łowe:</p> <p style="margin-left:36pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Edukacja dla bezpieczeństwa.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> &nbsp;</p> <p> Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projekt&oacute;w poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawc&oacute;w oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawc&oacute;w w ramach naboru wniosk&oacute;w, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wyb&oacute;r projekt&oacute;w do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, kt&oacute;re spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w spos&oacute;b najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie cel&oacute;w założonych w Programie. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu została określona na poziomie do 75&nbsp;000 zł. Ilość projekt&oacute;w złożonych przed dana jednostkę organizacyjna nie jest ograniczona. Ponadto w zakresie finansowania realizacji projekt&oacute;w nie jest wymagany finansowy wkład własny. Obecnie uruchomiono postępowanie konkursowe na 2016 r., kt&oacute;re będzie realizowane dwuetapowo:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Etap I &ndash; Wojew&oacute;dzki - nab&oacute;r i ocena wniosk&oacute;w projektowych:</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> a) do dnia 5 sierpnia 2016 r. - złożenie wniosku z projektem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie (wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> b) do dnia 12 sierpnia 2016 r. &ndash; ocena projekt&oacute;w i przesłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do kolejnej części konkursu Ilość przesłanych wniosk&oacute;w nie może być większa niż przyznany dla wojew&oacute;dztwa lubelskiego limit dla poszczeg&oacute;lnych cel&oacute;w szczeg&oacute;łowych)</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> &nbsp;</p> <p> Etap II &ndash; Centralny - od 12 sierpnia 2016 roku &ndash; postępowanie konkursowe w ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji mające na celu wyłonienie projekt&oacute;w, kt&oacute;re zostaną dofinansowane w ramach programu w 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Procedury naboru na 2017 rok nie zostały jeszcze uruchomione.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;Wnioski mogą składać:</p> <p style="margin-left:36pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>jednostki samorządu terytorialnego, kt&oacute;re zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy</em><br /> <em><em>o wolontariacie i pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej, kt&oacute;re zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.</em></em></p> <p> Zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem<br /> i realizacją programu realizowane będą na poziomie centralnym. publicznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W ramach programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczeg&oacute;lnie w ramach <em><strong>lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa</strong></em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczeg&oacute;lnie z uwzględnieniem <em><strong>lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa</strong></em>zgodne jest z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (<em>działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne</em>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Roczne nakłady na realizację Programu w skali państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017 planowane są w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:</p> <p style="margin-left:36pt;"> a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 1. <em>Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 2.<em>Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 3. <em>Edukacja dla bezpieczeństwa,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,</p> <p> co daje łączną kwotę na Program w wysokości <strong>8.700.000</strong>zł.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wszystkie szczeg&oacute;ły na temat programu dostępne są na stronie internetowej <a href="http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/">http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; &bdquo;<strong>Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Program </strong>jest kontynuacją &bdquo;Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej&rdquo;, realizowanego w latach 2007 &ndash; 2015, w zakresie zasad gł&oacute;wnego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu na obszarze wojew&oacute;dztwa lubelskiego jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Celem gł&oacute;wnym programu jest<em><strong> Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. </strong></em><em>Będzie</em><em>on</em>realizowany przez trzy cele szczeg&oacute;łowe:</p> <p style="margin-left:36pt;"> 1.<em>Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 2.<em>Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 3. <em>Edukacja dla bezpieczeństwa.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> &nbsp;</p> <p> Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projekt&oacute;w poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawc&oacute;w oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawc&oacute;w w ramach naboru wniosk&oacute;w, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wyb&oacute;r projekt&oacute;w do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, kt&oacute;re spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w spos&oacute;b najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie cel&oacute;w założonych w Programie. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu została określona na poziomie do 75&nbsp;000 zł. Ilość projekt&oacute;w złożonych przed dana jednostkę organizacyjna nie jest ograniczona. Ponadto w zakresie finansowania realizacji projekt&oacute;w nie jest wymagany finansowy wkład własny. Obecnie uruchomiono postępowanie konkursowe na 2016 r., kt&oacute;re będzie realizowane dwuetapowo:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Etap I &ndash; Wojew&oacute;dzki - nab&oacute;r i ocena wniosk&oacute;w projektowych:</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> a) do dnia 5 sierpnia 2016 r. - złożenie wniosku z projektem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie (wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> b) do dnia 12 sierpnia 2016 r. &ndash; ocena projekt&oacute;w i przesłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do kolejnej części konkursu Ilość przesłanych wniosk&oacute;w nie może być większa niż przyznany dla wojew&oacute;dztwa lubelskiego limit dla poszczeg&oacute;lnych cel&oacute;w szczeg&oacute;łowych)</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> &nbsp;</p> <p> Etap II &ndash; Centralny - od 12 sierpnia 2016 roku &ndash; postępowanie konkursowe w ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji mające na celu wyłonienie projekt&oacute;w, kt&oacute;re zostaną dofinansowane w ramach programu w 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Procedury naboru na 2017 rok nie zostały jeszcze uruchomione.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;Wnioski mogą składać:</p> <p style="margin-left:36pt;"> 1. <em>jednostki samorządu terytorialnego, kt&oacute;re zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 2.<em> organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy</em><br /> <em><em>o wolontariacie i pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej, kt&oacute;re zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.</em></em></p> <p> Zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem<br /> i realizacją programu realizowane będą na poziomie centralnym. publicznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W ramach programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczeg&oacute;lnie w ramach <em><strong>lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa</strong></em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczeg&oacute;lnie z uwzględnieniem <em><strong>lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa</strong></em>zgodne jest z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (<em>działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne</em>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Roczne nakłady na realizację Programu w skali państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017 planowane są w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:</p> <p style="margin-left:36pt;"> a. 1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 1. <em>Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> b. 1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 2.<em>Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> c. 700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 3. <em>Edukacja dla bezpieczeństwa,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> d. 350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,</p> <p> co daje łączną kwotę na Program w wysokości <strong>8.700.000</strong>zł.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wszystkie szczeg&oacute;ły na temat programu dostępne są na stronie internetowej <a href="http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/">http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

 

Program jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

 

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu na obszarze województwa lubelskiego jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Celem głównym programu jestWspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Będzieonrealizowany przez trzy cele szczegółowe:

1.      Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

2.      Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

3.      Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projektów poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, które spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu została określona na poziomie do 75 000 zł. Ilość projektów złożonych przed dana jednostkę organizacyjna nie jest ograniczona. Ponadto w zakresie finansowania realizacji projektów nie jest wymagany finansowy wkład własny. Obecnie uruchomiono postępowanie konkursowe na 2016 r., które będzie realizowane dwuetapowo:

 

Etap I – Wojewódzki - nabór i ocena wniosków projektowych:

a) do dnia 5 sierpnia 2016 r. - złożenie wniosku z projektem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);

b) do dnia 12 sierpnia 2016 r. – ocena projektów i przesłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków zakwalifikowanych do kolejnej części konkursu Ilość przesłanych wniosków nie może być większa niż przyznany dla województwa lubelskiego limit dla poszczególnych celów szczegółowych)

 

Etap II – Centralny - od 12 sierpnia 2016 roku – postępowanie konkursowe w ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji mające na celu wyłonienie projektów, które zostaną dofinansowane w ramach programu w 2016 r.

 

Procedury naboru na 2017 rok nie zostały jeszcze uruchomione.

 

 Wnioski mogą składać:

1.      jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,

2.      organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o wolontariacie i pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej, które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.

Zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem
i realizacją programu realizowane będą na poziomie centralnym. publicznego.

 

W ramach programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczególnie w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczególnie z uwzględnieniem lokalnych systemów bezpieczeństwazgodne jest z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).

 

Roczne nakłady na realizację Programu w skali państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017 planowane są w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:

a.      1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,

b.      1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 2.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,

c.      700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,

d.      350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,

co daje łączną kwotę na Program w wysokości 8.700.000zł.

 

Wszystkie szczegóły na temat programu dostępne są na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

 

Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

 

Program jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

 

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu na obszarze województwa lubelskiego jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Celem głównym programu jest Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Będzieonrealizowany przez trzy cele szczegółowe:

1.Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

2.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

3. Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projektów poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, które spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu została określona na poziomie do 75 000 zł. Ilość projektów złożonych przed dana jednostkę organizacyjna nie jest ograniczona. Ponadto w zakresie finansowania realizacji projektów nie jest wymagany finansowy wkład własny. Obecnie uruchomiono postępowanie konkursowe na 2016 r., które będzie realizowane dwuetapowo:

 

Etap I – Wojewódzki - nabór i ocena wniosków projektowych:

a) do dnia 5 sierpnia 2016 r. - złożenie wniosku z projektem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);

b) do dnia 12 sierpnia 2016 r. – ocena projektów i przesłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków zakwalifikowanych do kolejnej części konkursu Ilość przesłanych wniosków nie może być większa niż przyznany dla województwa lubelskiego limit dla poszczególnych celów szczegółowych)

 

Etap II – Centralny - od 12 sierpnia 2016 roku – postępowanie konkursowe w ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji mające na celu wyłonienie projektów, które zostaną dofinansowane w ramach programu w 2016 r.

 

Procedury naboru na 2017 rok nie zostały jeszcze uruchomione.

 

 Wnioski mogą składać:

1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,

2. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o wolontariacie i pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej, które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.

Zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem
i realizacją programu realizowane będą na poziomie centralnym. publicznego.

 

W ramach programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczególnie w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczególnie z uwzględnieniem lokalnych systemów bezpieczeństwazgodne jest z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).

 

Roczne nakłady na realizację Programu w skali państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017 planowane są w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:

a. 1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,

b. 1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 2.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,

c. 700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,

d. 350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,

co daje łączną kwotę na Program w wysokości 8.700.000zł.

 

Wszystkie szczegóły na temat programu dostępne są na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

 

2017-01-11 14:55:52  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; &bdquo;<strong>Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Program </strong>jest kontynuacją &bdquo;Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej&rdquo;, realizowanego w latach 2007 &ndash; 2015, w zakresie zasad gł&oacute;wnego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu na obszarze wojew&oacute;dztwa lubelskiego jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Celem gł&oacute;wnym programu jest<em><strong> Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. </strong></em><em>Będzie</em><em>on</em>realizowany przez trzy cele szczeg&oacute;łowe:</p> <p style="margin-left:36pt;"> 1.<em>Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 2.<em>Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 3. <em>Edukacja dla bezpieczeństwa.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> &nbsp;</p> <p> Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projekt&oacute;w poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawc&oacute;w oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawc&oacute;w w ramach naboru wniosk&oacute;w, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wyb&oacute;r projekt&oacute;w do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, kt&oacute;re spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w spos&oacute;b najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie cel&oacute;w założonych w Programie. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu została określona na poziomie do 75&nbsp;000 zł. Ilość projekt&oacute;w złożonych przed dana jednostkę organizacyjna nie jest ograniczona. Ponadto w zakresie finansowania realizacji projekt&oacute;w nie jest wymagany finansowy wkład własny. Obecnie uruchomiono postępowanie konkursowe na 2016 r., kt&oacute;re będzie realizowane dwuetapowo:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Etap I &ndash; Wojew&oacute;dzki - nab&oacute;r i ocena wniosk&oacute;w projektowych:</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> a) do dnia 5 sierpnia 2016 r. - złożenie wniosku z projektem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie (wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> b) do dnia 12 sierpnia 2016 r. &ndash; ocena projekt&oacute;w i przesłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do kolejnej części konkursu Ilość przesłanych wniosk&oacute;w nie może być większa niż przyznany dla wojew&oacute;dztwa lubelskiego limit dla poszczeg&oacute;lnych cel&oacute;w szczeg&oacute;łowych)</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> &nbsp;</p> <p> Etap II &ndash; Centralny - od 12 sierpnia 2016 roku &ndash; postępowanie konkursowe w ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji mające na celu wyłonienie projekt&oacute;w, kt&oacute;re zostaną dofinansowane w ramach programu w 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Procedury naboru na 2017 rok nie zostały jeszcze uruchomione.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;Wnioski mogą składać:</p> <p style="margin-left:36pt;"> 1. <em>jednostki samorządu terytorialnego, kt&oacute;re zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 2.<em> organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy</em><br /> <em><em>o wolontariacie i pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej, kt&oacute;re zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.</em></em></p> <p> Zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem<br /> i realizacją programu realizowane będą na poziomie centralnym. publicznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W ramach programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczeg&oacute;lnie w ramach <em><strong>lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa</strong></em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczeg&oacute;lnie z uwzględnieniem <em><strong>lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa</strong></em>zgodne jest z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (<em>działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne</em>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Roczne nakłady na realizację Programu w skali państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017 planowane są w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:</p> <p style="margin-left:36pt;"> a. 1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 1. <em>Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> b. 1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 2.<em>Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> c. 700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 3. <em>Edukacja dla bezpieczeństwa,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> d. 350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,</p> <p> co daje łączną kwotę na Program w wysokości <strong>8.700.000</strong>zł.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wszystkie szczeg&oacute;ły na temat programu dostępne są na stronie internetowej <a href="http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/">http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; &bdquo;<strong>Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Program </strong>jest kontynuacją &bdquo;Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej&rdquo;, realizowanego w latach 2007 &ndash; 2015, w zakresie zasad gł&oacute;wnego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu na obszarze wojew&oacute;dztwa lubelskiego jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Celem gł&oacute;wnym programu jest<em><strong> Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. </strong></em><em>Będzie</em><em> on</em> realizowany przez trzy cele szczeg&oacute;łowe:</p> <p style="margin-left:36pt;"> 1.<em>Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 2.<em>Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 3. <em>Edukacja dla bezpieczeństwa.</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> &nbsp;</p> <p> Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projekt&oacute;w poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawc&oacute;w oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawc&oacute;w w ramach naboru wniosk&oacute;w, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wyb&oacute;r projekt&oacute;w do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, kt&oacute;re spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w spos&oacute;b najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie cel&oacute;w założonych w Programie. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu została określona na poziomie do 75&nbsp;000 zł. Ilość projekt&oacute;w złożonych przed dana jednostkę organizacyjna nie jest ograniczona. Ponadto w zakresie finansowania realizacji projekt&oacute;w nie jest wymagany finansowy wkład własny. Obecnie uruchomiono postępowanie konkursowe na 2016 r., kt&oacute;re będzie realizowane dwuetapowo:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Etap I &ndash; Wojew&oacute;dzki - nab&oacute;r i ocena wniosk&oacute;w projektowych:</strong></p> <p style="margin-left:54.0pt;"> a) do dnia 5 sierpnia 2016 r. - złożenie wniosku z projektem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie (wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> b) do dnia 12 sierpnia 2016 r. &ndash; ocena projekt&oacute;w i przesłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do kolejnej części konkursu Ilość przesłanych wniosk&oacute;w nie może być większa niż przyznany dla wojew&oacute;dztwa lubelskiego limit dla poszczeg&oacute;lnych cel&oacute;w szczeg&oacute;łowych)</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Etap II</strong> &ndash; Centralny - od 12 sierpnia 2016 roku &ndash; postępowanie konkursowe w ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji mające na celu wyłonienie projekt&oacute;w, kt&oacute;re zostaną dofinansowane w ramach programu w 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Procedury naboru na 2017 rok nie zostały jeszcze uruchomione.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Wnioski mogą składać:</strong></p> <p style="margin-left:36pt;"> 1. <em>jednostki samorządu terytorialnego, kt&oacute;re zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> 2.<em> organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy</em><br /> <em><em>o wolontariacie i pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej, kt&oacute;re zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.</em></em></p> <p> Zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem<br /> i realizacją programu realizowane będą na poziomie centralnym. publicznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W ramach programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczeg&oacute;lnie w ramach <em><strong>lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa</strong></em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczeg&oacute;lnie z uwzględnieniem <em><strong>lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa</strong></em>zgodne jest z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (<em>działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne</em>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Roczne nakłady na realizację Programu w skali państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017 planowane są w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:</p> <p style="margin-left:36pt;"> a. 1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 1. <em>Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych system&oacute;w bezpieczeństwa,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> b. 1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 2.<em>Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> c. 700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczeg&oacute;łowego 3. <em>Edukacja dla bezpieczeństwa,</em></p> <p style="margin-left:36pt;"> d. 350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,</p> <p> co daje łączną kwotę na Program w wysokości <strong>8.700.000</strong>zł.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wszystkie szczeg&oacute;ły na temat programu dostępne są na stronie internetowej <a href="http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/">http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

 

Program jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

 

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu na obszarze województwa lubelskiego jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Celem głównym programu jest Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Będzieonrealizowany przez trzy cele szczegółowe:

1.Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

2.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

3. Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projektów poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, które spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu została określona na poziomie do 75 000 zł. Ilość projektów złożonych przed dana jednostkę organizacyjna nie jest ograniczona. Ponadto w zakresie finansowania realizacji projektów nie jest wymagany finansowy wkład własny. Obecnie uruchomiono postępowanie konkursowe na 2016 r., które będzie realizowane dwuetapowo:

 

Etap I – Wojewódzki - nabór i ocena wniosków projektowych:

a) do dnia 5 sierpnia 2016 r. - złożenie wniosku z projektem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);

b) do dnia 12 sierpnia 2016 r. – ocena projektów i przesłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków zakwalifikowanych do kolejnej części konkursu Ilość przesłanych wniosków nie może być większa niż przyznany dla województwa lubelskiego limit dla poszczególnych celów szczegółowych)

 

Etap II – Centralny - od 12 sierpnia 2016 roku – postępowanie konkursowe w ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji mające na celu wyłonienie projektów, które zostaną dofinansowane w ramach programu w 2016 r.

 

Procedury naboru na 2017 rok nie zostały jeszcze uruchomione.

 

 Wnioski mogą składać:

1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,

2. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o wolontariacie i pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej, które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.

Zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem
i realizacją programu realizowane będą na poziomie centralnym. publicznego.

 

W ramach programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczególnie w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczególnie z uwzględnieniem lokalnych systemów bezpieczeństwazgodne jest z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).

 

Roczne nakłady na realizację Programu w skali państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017 planowane są w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:

a. 1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,

b. 1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 2.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,

c. 700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,

d. 350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,

co daje łączną kwotę na Program w wysokości 8.700.000zł.

 

Wszystkie szczegóły na temat programu dostępne są na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

 

Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

 

Program jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

 

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu na obszarze województwa lubelskiego jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Celem głównym programu jest Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Będzie on realizowany przez trzy cele szczegółowe:

1.Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

2.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

3. Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projektów poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, które spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu została określona na poziomie do 75 000 zł. Ilość projektów złożonych przed dana jednostkę organizacyjna nie jest ograniczona. Ponadto w zakresie finansowania realizacji projektów nie jest wymagany finansowy wkład własny. Obecnie uruchomiono postępowanie konkursowe na 2016 r., które będzie realizowane dwuetapowo:

 

Etap I – Wojewódzki - nabór i ocena wniosków projektowych:

a) do dnia 5 sierpnia 2016 r. - złożenie wniosku z projektem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);

b) do dnia 12 sierpnia 2016 r. – ocena projektów i przesłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków zakwalifikowanych do kolejnej części konkursu Ilość przesłanych wniosków nie może być większa niż przyznany dla województwa lubelskiego limit dla poszczególnych celów szczegółowych)

 

Etap II – Centralny - od 12 sierpnia 2016 roku – postępowanie konkursowe w ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji mające na celu wyłonienie projektów, które zostaną dofinansowane w ramach programu w 2016 r.

 

Procedury naboru na 2017 rok nie zostały jeszcze uruchomione.

 

 Wnioski mogą składać:

1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,

2. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o wolontariacie i pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej, które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.

Zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem
i realizacją programu realizowane będą na poziomie centralnym. publicznego.

 

W ramach programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczególnie w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczególnie z uwzględnieniem lokalnych systemów bezpieczeństwazgodne jest z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).

 

Roczne nakłady na realizację Programu w skali państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017 planowane są w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:

a. 1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,

b. 1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 2.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,

c. 700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,

d. 350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,

co daje łączną kwotę na Program w wysokości 8.700.000zł.

 

Wszystkie szczegóły na temat programu dostępne są na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

 

2017-01-12 08:45:58  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-12 08:48:17  Joanna Weinberger

Pole category_id zmieniło wartość z '14772' na '14771'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1477214771
2017-01-12 09:08:48  Joanna Weinberger

Pole category_id zmieniło wartość z '14771' na '14772'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1477114772
2017-01-12 09:08:49  Joanna Weinberger

Załączono plik 156824

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste749343
user_idpuste1700404
fobject_idpuste156824
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste60567
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-12 09:08:49  Joanna Weinberger

Załączono plik 156825

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste749344
user_idpuste1700404
fobject_idpuste156825
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste60567
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-12 09:08:49  Joanna Weinberger

Załączono plik 156826

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste749345
user_idpuste1700404
fobject_idpuste156826
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste60567
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-12 09:08:49  Joanna Weinberger

Załączono plik 156827

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste749346
user_idpuste1700404
fobject_idpuste156827
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste60567
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-12 09:08:49  Joanna Weinberger

Załączono plik 156829

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste749347
user_idpuste1700404
fobject_idpuste156829
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste60567
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-12 09:08:49  Joanna Weinberger

Załączono plik 156830

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste749348
user_idpuste1700404
fobject_idpuste156830
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste60567
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się