Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-12-21 14:27:15  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 72957 o nazwie 'Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.436.2016 '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste72957
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteRozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.436.2016
category_idpuste10139
language_idpuste1
shortpustez dnia 21 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/60/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 15 listopada 2016 r.
fullpuste

Z dnia 21 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/60/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/52/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

publishfrompuste2016-12-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusterozstrzygniecie-nadzorcze-pn-ii-4131-436-2016
2016-12-21 14:27:15  Joanna Weinberger

Załączono plik 200216

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste722341
user_idpuste1700404
fobject_idpuste200216
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste72957
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się