Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-01-19 10:59:28  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 75843 o nazwie 'Starostwo Powiatowe w Parczewie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste75843
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteStarostwo Powiatowe w Parczewie
category_idpuste10114
language_idpuste1
shortpustekontrola planowa przeprowadzona w dniach od 26 października do 22 listopada 2016 r. (FC-IX.431.36.5.2016)
fullpuste

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 26 października do 22 listopada 2016 r. Zakres kontroli obejmował  prawidłowość pobierania dochodów budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ocena terminowości ich przekazywania na rachunek  budżetu państwa (dział 700, rozdział 70005).

publishfrompuste2017-01-19 00:00:00
_activepuste1
slugpustestarostwo-powiatowe-w-parczewie
2017-01-19 10:59:28  Joanna Weinberger

Pole slug zmieniło wartość z 'starostwo-powiatowe-w-parczewie' na '75843_starostwo-powiatowe-w-parczewie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugstarostwo-powiatowe-w-parczewie75843_starostwo-powiatowe-w-parczewie
2017-01-19 11:01:37  Joanna Weinberger

Pole category_id zmieniło wartość z '10114' na '10122'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1011410122
2017-01-19 11:01:37  Joanna Weinberger

Załączono plik 207613

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste759638
user_idpuste1700404
fobject_idpuste207613
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste75843
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się