Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-03-13 12:15:07  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 81944 o nazwie 'Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.37.2017'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste81944
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteRozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.37.2017
category_idpuste18062
language_idpuste1
shortpustez dnia 10 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Milejów z dnia 30 stycznia 2017 r.
fullpuste

Z dnia 10 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Milejów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w części obejmującej § 2 ust. 2 oraz § 9 w brzmieniu: „z mocą od 1 stycznia 2017 r.”.

publishfrompuste2017-03-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusterozstrzygniecie-nadzorcze-pn-ii-4131-37-2017
2017-03-13 12:15:07  Joanna Weinberger

Załączono plik 223878

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste841261
user_idpuste1700404
fobject_idpuste223878
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste81944
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się