Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-03-24 14:26:02  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 83333 o nazwie 'Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.106.2017'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste83333
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteRozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.106.2017
category_idpuste10131
language_idpuste1
shortpustez dnia 23 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/136/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 lutego 2017 r.
fullpuste

z dnia 23 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/136/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn, w części obejmującej § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 3 pkt 1 w zakresie słów „o pobieraniu nauki w systemie dziennym” uchwały, a także załącznik nr 1 do uchwały w zakresie słów: „pobieraniu nauki w systemie dziennym”, oraz „oświadczam, że jestem osobą uczącą sięw systemie dziennym w”.

publishfrompuste2017-03-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusterozstrzygniecie-nadzorcze-pn-ii-4131-106-2017
2017-03-24 14:26:33  Joanna Weinberger

Pole category_id zmieniło wartość z '10131' na '18062'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1013118062
2017-03-24 14:26:33  Joanna Weinberger

Załączono plik 227991

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste856174
user_idpuste1700404
fobject_idpuste227991
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste83333
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się