2016-01-27

Wydział Finansów i Certyfikacji

dyrektor Wydziału: Beata Niemczyk
zastępca dyrektora Wydziału: Anna Stańko-Kołudzka

zastępca dyrektora Wydziału: Agnieszka Kusa-Malec

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81 74-24-284
faks: 81 74-24-290
e-mail: sekfin@lublin.uw.gov.pl
pok. 269
 

W Wydziale funkcjonują następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

 • oddział budżetowy FC-I.;
 • oddział rachunkowości FC-II.;
 • oddział sprawozdawczości i analiz FC-III.;
 • oddział postępowania mandatowego FC-IV.;
 • stanowisko ds. certyfikacji wydatków FC-V.;
 • stanowisko ds. projektów europejskich FC-VIII.;
 • oddział kontroli FC-IX.;
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału FC-X.

Do zakresu działania Wydziału Finansów i Certyfikacji należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. budżet;
 2. finanse publiczne;
 3. instytucje finansowe;
 4. rozwój regionalny – w zakresie:
 • Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013;
 • Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Województwie Lubelskim;
 • Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Programem Sąsiedztwa Polska–Białoruś–Ukraina Interreg III A TACIS CBC 2004-2006.

Do zadań Wydziału Finansów i Certyfikacji należy w szczególności: opracowywanie projektu budżetu Wojewody w układzie klasyfikacyjnym i zadaniowym, prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody oraz spraw związanych z należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa.

Wydział realizuje zadania związane z okresowym analizowaniem budżetu Wojewody i sprawozdawczością oraz wykonuje kontrolę realizacji budżetu Wojewody.

Do zakresu zadań realizowanych przez Wydział należy także prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Wojewodę decyzji orzekających o zwrocie dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Prowadzi sprawy związane z postępowaniem mandatowym, umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności budżetowych.

Ponadto Wydział wykonuje zadania wynikające z pełnienia przez Wojewodę roli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i odpowiada za poświadczanie prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz realizuje zadania związane z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.