2016-01-27

Wydział Finansów i Certyfikacji

dyrektor Wydziału: Beata Niemczyk
zastępca dyrektora Wydziału: Anna Stańko-Kołudzka

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81 74-24-284
faks: 81 74-24-290
e-mail: sekfin@lublin.uw.gov.pl
pok. 269
 

W Wydziale funkcjonują następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

 • oddział budżetowy FC-I.;
 • oddział rachunkowości FC-II.;
 • oddział sprawozdawczości i analiz FC-III.;
 • stanowisko ds. certyfikacji wydatków FC-V.;
 • stanowisko ds. projektów europejskich FC-VIII.;
 • oddział kontroli FC-IX.;
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału FC-X.

Do zakresu działania Wydziału Finansów i Certyfikacji należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. budżet;
 2. finanse publiczne;
 3. instytucje finansowe;
 4. rozwój regionalny – w zakresie:
 • Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013;
 • Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Województwie Lubelskim;

Do zadań Wydziału Finansów i Certyfikacji należy w szczególności: opracowywanie projektu budżetu Wojewody w układzie klasyfikacyjnym i zadaniowym, wnioskowanie o środki z rezerw budżetu państwa, prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody oraz spraw związanych z należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa.

 

Wydział realizuje zadania związane z okresowym analizowaniem budżetu Wojewody
i sprawozdawczością oraz wykonuje kontrolę realizacji budżetu Wojewody.

 

Do zakresu zadań realizowanych przez Wydział należy także załatwianie spraw związanych z:

- wydawaniem decyzji orzekających o zwrocie dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- wydawaniem decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności z tytułu należności Skarbu Państwa,

- umorzeniem, odroczeniem lub rozkładaniem na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

- wyrażeniem zgody na niedochodzenie należności budżetu państwa z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

 

Wydział realizuje także zadania związane z obsługą finansowo- księgową Funduszu Pracy, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Ponadto Wydział wykonuje zadania z zakresu desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zadania wynikające z pełnienia przez Wojewodę roli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz zadania związane z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się