2016-01-21

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

dyrektor Wydziału: Artur Jaśkowski
zastępca dyrektora Wydziału Tomasz Woś

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. (81) 74-24-375
faks (81) 74-24-406
e-mail: wgnr@lublin.uw.gov.pl
pok. 208

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

  • oddział Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami GN-I.;
  • oddział ds. odszkodowań GN-II.;
  • oddział ds. rekompensat GN-III.;
  • oddział nadzoru instancyjnego i kontroli GN-V.;
  • stanowisko ds. obsługi Wydziału GN-IV.;
  • oddziały gospodarki nieruchomościami w delegaturach Urzędu

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. Sprawy o przyznanie odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych, kolejowych oraz innych inwestycji celu publicznego.
2. Wnioski o przyznanie odszkodowań za szkody powstałe w wyniku czasowego zajęcia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych, kolejowych oraz innych inwestycji celu publicznego.
3. Wnioski o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odwołania w sprawach dotyczących: wywłaszczeń nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, ustalania odszkodowań, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu, regulacji stanów prawnych nieruchomości wspólnot gruntowych, scalania i wymiany gruntów.
5. Sprawy dotyczące przekształcania form władania gruntami Skarbu Państwa oraz stwierdzania nabycia prawa własności budynków przez państwowe osoby prawne.

6. Sprawy dotyczące zwrotu majątków przejętych na rzecz Skarbu państwa w trybie dekretu o reformie rolnej.
7. Sprawy dotyczące przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
8. Sprawy dotyczące uwłaszczania jednostek samorządu terytorialnego nieruchomościami Skarbu Państwa.
9. Sprawy z zakresu zwrotu nieruchomości kościelnych i związków wyznaniowych.

10. Sprawy związane z gospodarowaniem mieniem polikwidacyjnym Skarbu Państwa oraz pochodzących z tytułu darowizn i spadków.
11. Nadzór nad nieruchomościami Skarbu Państwa.
12. Sporządzanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.
13. Zadania wynikające z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.