2016-01-21

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

dyrektor Wydziału: Artur Jaśkowski
zastępca dyrektora Wydziału: Małgorzata Molas-Jesionek

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. (81) 74-24-375
faks (81) 74-24-406
e-mail: wgnr@lublin.uw.gov.pl
pok. 208

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

  • oddział Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami GN-I.;
  • oddział ds. odszkodowań GN-II.;
  • oddział ds. rekompensat GN-III.;
  • oddział nadzoru instancyjnego i kontroli GN-V.;
  • stanowisko ds. obsługi Wydziału GN-IV.;
  • oddziały gospodarki nieruchomościami w delegaturach Urzędu

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. Sprawy o przyznanie odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych, kolejowych oraz innych inwestycji celu publicznego.
2. Wnioski o przyznanie odszkodowań za szkody powstałe w wyniku czasowego zajęcia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych, kolejowych oraz innych inwestycji celu publicznego.
3. Wnioski o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odwołania w sprawach dotyczących: wywłaszczeń nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, ustalania odszkodowań, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu, regulacji stanów prawnych nieruchomości wspólnot gruntowych, scalania i wymiany gruntów.
5. Sprawy dotyczące przekształcania form władania gruntami Skarbu Państwa oraz stwierdzania nabycia prawa własności budynków przez państwowe osoby prawne.

6. Sprawy dotyczące zwrotu majątków przejętych na rzecz Skarbu państwa w trybie dekretu o reformie rolnej.
7. Sprawy dotyczące przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
8. Sprawy dotyczące uwłaszczania jednostek samorządu terytorialnego nieruchomościami Skarbu Państwa.
9. Sprawy z zakresu zwrotu nieruchomości kościelnych i związków wyznaniowych.

10. Sprawy związane z gospodarowaniem mieniem polikwidacyjnym Skarbu Państwa oraz pochodzących z tytułu darowizn i spadków.
11. Nadzór nad nieruchomościami Skarbu Państwa.
12. Sporządzanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.
13. Zadania wynikające z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się